Umowa Użytkownika

Aby uzyskać prawo do korzystania z Usług zadarma.com, musisz zaakceptować warunki niniejszej Umowy i nacisnąć przycisk „Zarejestruj”. Zasady świadczenia usług przedstawione w niniejszej Umowie dotyczą wszystkich dostępnych Usług. Umowa zawierana jest między zadarma.com i Tobą jako Użytkownikiem. Fakt korzystania z Twojego Panelu Klienta oraz Usług zadarma.com jednoznacznie oznacza, że zgadzasz się z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz jego kolejnych wersjach.

Podpisy elektroniczne i Umowa(y)Potwierdzasz i zgadzasz się z tym, że naciskając przycisk „Zgadzam się z warunkami korzystania z Usług”, stajesz się jedną ze stron ‎prawnie wiążącej Umowy. Tym samym wyrażasz swoją zgodę na wykorzystywanie elektronicznych środków komunikacji w celu zawierania umów, składania zamówień i przekazywania innych ‎danych, a także otrzymywanie elektronicznych powiadomień lub danych dotyczących operacji rozpoczętych lub zrealizowanych z wykorzystaniem Usług zadarma.com. Ponadto, w okresie, na jaki zezwalają odpowiednie przepisy obowiązującego ustawodawstwa, zrzekasz się wszelkich praw i roszczeń objętych przez ustawy i przepisy administracyjne jakiejkolwiek ‎jurysdykcji, które wymagają osobistego (nie elektronicznego) podpisu i fizycznych sposobów ‎dostarczenia oraz przechowywania dokumentów, które nie zostały przedstawione w formie elektronicznej.

Zakaz korzystania z Usług w celu wzywania pierwszej pomocy Usługi zadarma.com nie są przeznaczone do obsługi połączeń telefonicznych wzywających pierwszą pomoc i nie mogą być wykorzystywane w tym celu. Przyjmując warunki niniejszej Umowy, ‎rozumiesz to i akceptujesz.

Ograniczenia prawne Masz prawo korzystać z Usług zadarma.com w dowolnym kraju, jeśli tylko zezwala na to obowiązujące w nim prawo. Jeśli chcesz korzystać z danej Usługi na terytorium, w obrębie którego korzystanie z Usług zadarma.com jest prawnie ‎zabronione, nie możesz zawrzeć niniejszą Umowę dotyczącą korzystania z Usług zadarma.com.

Akceptując warunki niniejszej Umowy, potwierdzasz, że korzystanie z wybranych przez Ciebie usług zadarma.com na obszarze Twojego przebywania nie jest prawnie zabronione. Co więcej, jeśli przebywasz na obszarze, w przypadku którego prawo nakłada ograniczenia wiekowe odnośnie ‎korzystania z Internetu lub zawierania umów mających moc prawną, na przykład niniejsza Umowa, starając się zawrzeć niniejszą Umowę i korzystać z Usług zadarma.com., podlegasz temu prawu.


1. Definicje

1.1. Panel Klienta – Twoje prywatne konto, z którego dokonywana jest ‎opłata za Usługi zadarma.com.

1.2. Umowa Użytkownika lub Umowa – umowa lub porozumienie zawierane między zadarma.com i Tobą jako Użytkownikiem Usług zadarma.com.

1.3. Wzywanie pierwszej pomocy – usługi awaryjnego wzywania służb pierwszej pomocy lub ośrodków bezpieczeństwa publicznego przez abonenta.

1.4. Umowa Użytkownika końcowego – Umowa dla Użytkowników końcowych zawierana z Tobą w celu umożliwienia korzystania z oprogramowania zadarma.com.

1.5. Hasło – określony przez Ciebie kod, który wraz z loginem daje Ci prawo dostępu do swojego Panelu Klienta.

1.6. Saldo na rachunku zadarma.com – miejsce, w którym Użytkownik może opłacić korzystanie z Usług zadarma.com lub innych usług bądź produktów, które w przyszłości ‎mogą znaleźć się w jej ofercie.

1.7. Numer zadarma.com – numer przydzielony do korzystania z Usług zadarma.com.

1.8. Oprogramowanie zadarma.com – oprogramowanie wydane przez zadarma.com w celu korzystania z telefonii internetowej, które daje Ci jednocześnie możliwość korzystania z Usług zadarma.com, włączając w to również nowe, udoskonalone i poprawione ‎wersje danego oprogramowania.

1.9. Warunki korzystania z Usług - niniejsze ogólne zasady i przepisy, stanowiące część Umowy i zawarte w jego treści, niezależnie od tego w jakiej formie zostały przedstawione.

1.10. Login – wybrany przez Ciebie kod identyfikacyjny, który razem z hasłem daje Ci prawo dostępu do swojego Panelu Klienta.

1.11. Usługi – zbiór płatnych Usług i funkcji oprogramowania oferowanych przez adarma.com, a także innych usług, które zadarma.com może oferować w przyszłości.

1.12. Strona internetowa – strona internetowa www.zadarma.com, na ‎której możesz znaleźć oprogramowanie zadarma.com.

1.13. Ty – osoba fizyczna bądź prawna, będąca Użytkownikiem i (lub) ‎abonentem Usług zadarma.com.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Usługi zadarma.com. Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że Usługi zadarma.com nie są standardowymi usługami telefonicznymi i nie są przeznaczone do wykorzystywania jako zamiennik standardowych środków komunikacji telefonicznej. Między standardowymi usługami telefonicznymi a Usługami zadarma.com istnieje wiele różnic, z których kilka zostało opisanych w niniejszej Umowie.

2.2. Brak gwarancji. zadarma.com dąży do tego, aby świadczyć Usługi z jak najmniejszymi zakłóceniami, jednak nie może całkowicie zagwarantować świadczenia nieprzerywalnego, terminowego i pozbawionego innych rodzajów komplikacji usług. Należy zrozumieć, że ze względu na to, że technologia zadarma.com działa w oparciu o wykorzystywanie Internetu i linii telefonicznych do wspólnego użytku, istnieje możliwość pojawienia się przerw w dostawie prądu lub dostępu do Internetu, które mogą doprowadzić do zakłóceń podczas korzystania z Usług zadama.com. Zakłócenia te mogą pojawić się w postaci opóźnień bądź utraty transmitowanych danych. Ponadto, oświadczasz, że rozumiesz, że dane przesyłane za pośrednictwem publicznych sieci telefonicznych nie są szyfrowane, w związku z czym mogą być monitorowane przez organy śledcze i inne organizacje zewnętrzne oraz osoby korzystające z publicznej sieci Internet. zadarma.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, opóźnienia, podsłuchania i inne komplikacje podczas korzystania z Usług.

2.3. Brak kontroli. Oświadczasz, że jesteś świadomy faktu, że zdarma.com nie posiada żadnych informacji zarówno o fakcie (faktach) wymiany informacji z wykorzystywaniem oprogramowania zadarma.com, jak i samych informacjach, i nie kontroluje danego procesu. Pełna odpowiedzialność za treść przesyłanych informacji spoczywa na jednostce będącej źródłem przekazywanych informacji. Z tego względu możesz być odbiorcą informacji obraźliwych, obscenicznych lub nieodpowiednich dla dzieci. zadarma.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatów przesyłanych z wykorzystaniem Usług zadarma.com.

2.4.Zawieszenie i zakończenie korzystania z Usług.zadarma.com, nie podlegając odpowiedzialności cywilno-prawnej, ma prawo zaprzestać świadczenia Usług, ograniczyć ich dostawę lub wprowadzić limit na ich wykorzystywanie, a także w całości lub częściowo zawiesić świadczenie sług, nie informując Cię o pracach naprawczych, aktualizacji i (lub) pracach mających na celu poprawę Usług, a także innej przyczynie, która jest zgodna z niniejszą Umową.

2.5. Modyfikacje techniczne. zadarma.com może zmieniać techniczne aspekty Usług, uwzględniając potrzeby konsumentów i najnowsze osiągnięcia technologiczne, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia Cię o tym.


3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Korzystanie z Usług zadarma.com. Zobowiązujesz się korzystać z Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i wymaganiami określonymi przez stosowne przepisy prawne.

3.2. Informacje. Zobowiązujesz się do terminowego dostarczania zadarma.com potwierdzonych, wiarygodnych informacji oraz danych, niezbędnych dla zadarma.com w celu właściwego świadczenia Usług.

3.3. Zawieszenie Usług. Jeżeli jakiekolwiek dane niezbędne do świadczenia Usług nie zostaną dostarczone do zadarma.com, zostaną dostarczone z opóźnieniem, naruszają warunki Umowy lub Ty sam jako Użytkownik je naruszasz, zadarma.com ma prawo zawiesić świadczenie Usług.

3.4. Legalność działań. Zobowiązujesz się wykorzystywać Usługi zadarma.com wyłącznie w celach akceptowanych przez prawo. W związku z tym, nie masz prawa (a) przechwytywać lub monitorować, a także naruszać proces wymiany informacji lub wprowadzać w nim zmiany, jeżeli nie jesteś stroną danego procesu wymiany; (b) masowo rozpowszechniać jakiekolwiek informacje handlowe, których rozpowszechnianie zostało zakazane przez obowiązujące przepisy prawne; (c) wykorzystywać swój Panel Klienta lub zadarma.com w sposób niezgodny z regulaminem; (d) wykorzystywać jakiekolwiek materiały zniesławiające, obsceniczne, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób szkodliwe i nieakceptowane, a także (e) w jakikolwiek inny sposób naruszać zasad określonych przez zadarma.com.

3.5. Ograniczenie odpowiedzialności. Akceptujesz, że przejmujesz od zadarma.com cywilno-prawną odpowiedzialność związaną z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, związanych między innymi z postępowaniami i kosztami prawnymi poniesionych na skutek naruszenia zasad korzystania z Usług w oparciu o obowiązujące prawo i prawo stron trzecich oraz niewłaściwego korzystania z serwisu.


4. LOGIN, HASŁO, PANEL KLIENTA

4.1. Login, Hasło, Panel Klienta. Abyś mógł korzystać z Usług, zadarma.com oferuje Ci dostęp do Panelu Klienta. Spoczywa na Tobie pełna odpowiedzialność za wszelkie działania związane z wykorzystywaniem Twojego prywatnego Panelu Klienta, Hasła i Loginu, nawet jeżeli te działania zostały wykonane bez Twojego pozwolenia.

4.2. Powiadomienie o ograniczonej odpowiedzialności. Zobowiązujesz się natychmiast powiadomić zadarma.com w formie pisemnej o jakimkolwiek nieautoryzowanym i/lub nieuprawnionym wykorzystaniu Twojego Loginu, Hasła i/lub Panelu Klienta. zadarma.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące skutkiem nieautoryzowanego i/lub nieuprawnionego wykorzystania Twojego Loginu i Hasła, a także nieautoryzowanego wykorzystania Twojego Panelu Klienta.

4.3. Zmiana Loginu i Hasła. zadarma.com zastrzega sobie prawo do zmiany Twojego Loginu i Hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięcia oszustwom związanym z korzystaniem z Usług.

4.4. Okres ważności konta SIP. Konta osobiste SIP w Panelu Klienta zadarma.com nie mogą być przywrócone po upływie 360 dni od ostatniego wykorzystywania środków na rachunku zadarma.com w celu opłaty produktów lub usług. Po upływie 360 dni konta SIP uważa się za utracone, a Użytkownik ma jedynie możliwość utworzenia nowych.


5. STAN KONTA

5.1. Dodatnie saldo na koncie. Saldo w Twoim Panelu Klienta na zadarma.com uzupełniane jest w oparciu o przelanie na Twoje konto określonej sumy pieniężnej z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej lub innych środków płatniczych obsługiwanych przez zadarma.com.


6. ZASADY ZWROTU PŁATNOŚCI

6.1. Środki podlegające zwrotowi. Użytkownik ma prawo ubiegać się o zwrot środków ze swojego konta. Należy jednak pamiętać, że zwrot obejmuje sumę nieprzekraczającą saldo konta. Zwrot za zrealizowane Usługi oraz Usługi jednorazowe (na przykład, Usługa aktywacji numeru, opłata za którą jest pobierana jednorazowo) nie jest możliwy.

6.2. Terminy ubiegania się o zwrot. Środki pieniężne na koncie zadarma.com nie podlegają zwrotowi po upływie więcej niż 360 dni od dnia ich ostatniego wykorzystywania w celu opłaty produktów bądź usług. Po upływie 360 dni środki te uważa się za utracone.

6.3. Nielegalne działania. Wszelkie nielegalne działania wykonywane przez Ciebie niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, odnoszące się do zwrotu płatności, prowadzą do rozwiązania Umowy bez zwrotu środków na Twoje konto w Panelu Klienta.

6.4. Płatności cykliczne. Użytkownik może wyłączyć regularną (cykliczną) płatność w dowolnym momencie na swoim koncie osobistym.


7. PŁATNOŚĆI I TARYFY

7.1. Płatności. Aby móc zacząć korzystać z Usług, należy wpłacić minimalną kwotę na rzecz zadarma.com, które zostanie przekazana na Twoje konto osobiste w Panelu Klienta.

7.2. Zmiana planów taryfowych. zadarma.com zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany planów taryfowych z odpowiednim powiadomieniem Użytkownika (w terminie co najmnej 15 dni przed wprowadzeniem zmian) poprzez stronę internetową www.zadarma.com. Fakt Twojego dalszego korzystania z Usług po wprowadzeniu zmian w planach taryfowych jest jednoznaczny z potwierdzeniem Twojej zgody na wprowadzone zmiany.

7.3.Dodatnie saldo konta Płatne Usługi zadarma.com dostępne są tylko w przypadku dodatniego salda na Twoim koncie w Twoim Panelu Klienta.

7.4. Przetwarzanie płatności. Usługi zadarma.com świadczy: IP Telecom Bulgaria LTD, Registration number: BG201274344, floor 2, 2 Vasil Aprilov, Burgas, Bulgaria – 8000; Metrotel LTD, NIP 5045045434, Moskiewskie województwo, Stupino, ulica Pristancyonnaja, numer 6, Rosja; Systemi Svyazi LTD, NIP 3123340933, Belgorod, ulica Kostiukowa, numer 13B/2, Rosja.


8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Nieujawnianie danych osobowych. zadarma.com dąży do tego, aby ‎zapewniać całkowite bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wszelkich danych poufnych dotyczących Twojego ruchu w Internecie. zadarma.com może czasami, w razie konieczności, przekazywać Twoje dane osobowe i dane o ruchu w Internecie właściwym organom w celu wykonania dalszych działań podyktowanych przez przepisy prawne, na przykład podsłuchiwania rozmów na żądanie właściwych organów. Jeżeli wyrażasz przeciw wobec wykorzystywania Twoich danych lub ich przekazywania w oparciu o wyżej wymienione warunki, prosimy nie korzystać z naszych Usług.

8.2. Dokumenty. W przypadkach określonych prawnie zadarma.com może zatrzymać dokumenty zawierające dane osobowe Użytkownika w celu dodatkowej weryfikacji ich prawdziwości lub potwierdzenia miejsca zamieszkania (jeżeli jest to wymagane przez prawo). Takimi dokumentami mogą być: zeskanowane kopie dokumentu tożsamości, zeskanowane kopie umowy dzierżawy bądź najmu, rachunki za prąd, zdjęcie z dowodem osobistym/paszportem itp.


9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Brak odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie. zadarma.com, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące zasady prawne, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie bądź bezpośrednie szkody (włączając w to, na przykład, szkody powstałe w rezultacie utraty środków, ujawnienia informacji poufnych lub innych na skutek używania bądź braku możliwości korzystania z Usług), nawet jeżeli zadarma.com została powiadomiona o możliwości pojawienia się takich szkód i nawet jeżeli podjęte środki nie przyniosły zamierzonego efektu.

9.2. Specjalne zrzeczenie się odpowiedzialności w związku z wezwaniem pierwszej pomocy. Usługi świadczone przez zadarma.com nie obejmują wzywania pierwszej pomocy. zadarma.com nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wywołane tego typu działaniami. Tym samym, zgodnie z obowiązującym prawem, zrzekasz się wszelkich roszczeń lub podstaw do powództwa w związku z korzystaniem z Usług, w celu skontaktowania się z pracownikami służb pierwszej pomocy. Zobowiązujesz się zabezpieczyć zadarma.com, zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Usług, od odpowiedzialności i zapewnić brak jakichkolwiek roszczeń i rekompensacji strat, szkód, kar, grzywien, kosztów i wydatków (w tym również kosztów prawnych) poniesionych przez Ciebie lub trzecie strony w związku z brakiem możliwości świadczenia Usług zgodnie z niniejszym dokumentem, włączając w to wszelkie roszczenia związane z niemożliwości wezwania pierwszej pomocy przez zadarma.com.

9.3.Brak konieczności udostępniania sposobów wzywania pierwszej pomocy. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że żadne (zarówno lokalne, jak i krajowe) przepisy ustawowe lub wykonawcze nie nakładają na zadarma.com odpowiedzialności dostarczania dostępu do środków wzywania pierwszej pomocy. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości, że zadarma.com nie świadczy swoich usług w celu oferowania zastępnika tradycyjnych środków połączeń telefonicznych.

9.4. Ograniczenia prawne. Z uwagi na fakt, że niektóre przedstawione powyżej ograniczenia i zakazy nie mają mocy prawnej na niektórych terytoriach, mogą one nie mieć zastosowania w stosunku do Ciebie. W tym przypadku odpowiedzialność cywilno-prawna ogranicza się do maksymalnie możliwego stopnia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.


10. WARUNKI NIEZALEŻNE OD ŻADNEJ ZE STRON

10.1. Warunki niezależne od żadnej ze Stron Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że w przypadku przerwania świadczenia Usług zadarma.com na skutek pojawienia się warunków niezależnych od żadnej ze stron, na przykład kataklizmów, zadarma.com nie niesie odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań niniejszej Umowy i zawartej w niej warunków świadczenia Usług. Za warunki niezależne od żadnej ze Stron uważa się dowolną sytuację, która znajduje się poza kontrolą, w tym między innymi działanie sił natury, wojny, działania wojenne, stany wyjątkowe w zakresie lokalnym bądź krajowym, przerwy w dostawie elektryczności, poważne zakłócenia w działaniu sieci Internet, powodzie, trzęsienia ziemi lub wyjątkowo trudne warunki pogodowe.

10.2. Skutki pojawienia się stanów niezależnych od żadnej ze stron W przypadku wystąpienia wyżej opisanych sytuacji, zadarma.com zobowiązuje się (tak szybko, jak tylko jest to możliwe) powiadomić Cię o przewidywanym czasie przerwy lub opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań wobec Ciebie. zadarma.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaistniałych sytuacji niezależnych.


11. CZAS TRWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ WYPOWIEDZENIA

11.1. Czas trwania. Umowa wchodzi w życie w momencie zaakceptowania przedstawionych w niej warunków i obowiązuje do momentu wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Usług.

11.2. Rozwiązanie Umowy z inicjatywy Użytkownika. W przypadku braku możliwości korzystania z Usług zadarma.com w ciągu 10 dni lub więcej z winy zadarma.com, masz prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę jednostronnie po uprzednim powiadomieniu o tym Wykonawcę z pomocą poczty elektronicznej w ciągu 15 kalendarzowych dni przed planowaną datą zakończenia trwania Umowy.

11.3. Wypowiedzenie Umowy z inicjatywy zadarma.com. Nie ograniczając innych środków zaradczych i odszkodowania za szkody zadarma.com może ograniczyć, zawiesić bądź przerwać świadczenie Usług oraz możliwość korzystania z tych Usług lub opragramowania zadarma.com, odmówić dostępu do zadarma.com, jeśli będą podejrzenia, że naruszasz niniejsze warunki Umowy, stwarzasz problemy, uchylasz się od odpowiedzialności cywilno-prawnej, naruszasz prawa własności intelektualnej, a także gdy jesteś zaangażowany w oszustwa, działania niemoralne lub prawne i z innych przyczyn, i bez prawa do odwołania się od naszej działań w sądzie. zadarma.com realizuje zakończenie świadczenia Usług, wysyłając zawiadomienie na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, i (lub) uniemożliwiając Ci dostęp do Panelu Klienta oraz Usług

11.4. Konsekwencje rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczynę, tracisz wszelkie prawa do korzystania z Usług i powinieneś zaprzestać korzystać z nich.

11.5. Zachowanie ważności warunków. Wszelkie warunki niniejszej Umowy, których okres trwania nie może być ograniczony na mocy niniejszego dokumentu, zachowują ważność po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu. Dotyczy to wszelkich powiadomień, zobowiązań i zapewnienia ochrony odpowiedzialności.


12. POZOSTAŁE WARUNKI

12.1. Zmiany i aktualizacje treści Umowy. zadarma.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków Umowy poprzez przedstawienie Ci wprowadzanych zmian lub publikację na stronie internetowej nowej wersji Umowy, która wejdzie w życie w ciągu 30 (trzydziestu) dni, jeżeli w sposób jawny wcześniej nie zaakceptujesz jej, klikając na przycisk „Rejestracja”. Dalsze korzystanie z usług po upływie przedstawionego okresu jest jednoznaczne z akceptacją warunków zmienionej Umowy. Jeżeli nie akceptujesz jej nowych warunków, masz prawo zlikwidować swój Panel Klienta, wysyłając do nas pisemny wniosek na adres pocztowy firmy bądź adres poczty elektronicznej. Adresy znajdziesz na www.zadarma.com.

12.2. Zmiany Usług. zadarma.com zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Usług, na przykład, w celu zapewnienia zgodności ich świadczenia z prawem. Jeżeli nie akceptujesz wprowadzanych zmian, masz prawo zlikwidować swój Panel Klienta.

12.3. Częściowa niezdolność. Jeżeli którykolwiek warunek bądź postanowienie niniejszego dokumentu uznawane są za nieważne i nie posiadające mocy prawnej (w całości lub częściowo), pozostałe warunki i postanowienia dotyczące Usług niemniej jednak powinny być traktowane jako mające pełną moc prawną.


13. NIEKTÓRE ZASADY ŚWIADCZENIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW USŁUG

13.1. Otrzymanie numeru telefonicznego. Otrzymanie numeru telefonicznego, jak również automatyczne przedłużenie korzystania z numeru telefonicznego, możliwe jest w przypadku posiadania wystarczających środków na koncie w Panelu Klienta.

13.2. Brak środków na koncie. W przypadku braku środków na Twoim koncie w Panelu Klienta numer telefoniczny zostanie zablokowany. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w ‎ciągu 7 dni, nie będzie on już do Ciebie przypisany.

13.3. Przywracanie zablokowanego numeru telefonu. Przywrócenie zablokowanego numeru telefonu odbywa się w dniu jego aktywacji, a nie w dniu wniesienia opłaty.

13.4. Blokada standardowej zmiany numeru. Czasowe korzystanie z istniejących numerów telefonicznych (z regularną wymianą) jest zabronione. W przypadku, gdy wykorzystujesz numery telefoniczne jako tymczasowe i dokonujesz regularnej zmiany numerów, zadarma.com ma prawo bez ostrzeżenia odstąpić od świadczenia Usług w oparciu o niniejszą Umowę.

13.5. Przychodzące wiadomości SMS na numerach bezpośrednich. Aby zapobiec nadużyciom, na 1 numer przypada miesięcznie 500 bezpłatnych wiadomości SMS.

13.6. Trasowanie węnetrznego traffic'u. Trasowanie traffic'u z ogolnodostępnych sieci telefonicznych do sieci Zadarma jest zabronione, jak i równieź odsprzedaż każdego innego rodzaju usług Zadarma, bez wcześniejszego ustalenia warunków z działem sprzedaży. W przypadku naruszenia tege paragrafu konto zostanie zablokowane a koszty połączeń konwertowane według taryf detalicznych sieci telefonicznych.

Klikając „Zgadzam się z warunkami korzystania z Usług” i/lub kontynuując korzystanie z usług telefonii sip, potwierdzasz, że zapoznałeś się z obowiązującymi warunkami świadczenia usług, wyrażasz zgodę na zastosowanie regulaminu oraz udzielasz zadarma.com praw zawartych w niniejszej Umowie.