Umowa Użytkownika

‎ ‎

Aby uzyskać prawo do korzystania z Usług zadarma.com, musisz zaakceptować warunki ‎niniejszej Umowy i nacisnąć przycisk „Zarejestruj”. Zasady świadczenia usług przedstawione w ‎niniejszej Umowie dotyczą wszystkich dostępnych Usług. Umowa zawierana jest między ‎zadarma.com i Tobą jako Użytkownikiem. Fakt korzystania z Twojego Panelu Klienta oraz Usług ‎zadarma.com jednoznacznie oznacza, że zgadzasz się z warunkami zawartymi w niniejszym ‎dokumencie oraz jego kolejnych wersjach.

‎ ‎

Podpisy elektroniczne i Umowa(y)Potwierdzasz i zgadzasz się z tym, że ‎naciskając przycisk „Zgadzam się z warunkami korzystania z Usług”, stajesz się jedną ze stron ‎prawnie wiążącej Umowy. Tym samym wyrażasz swoją zgodę na wykorzystywanie elektronicznych ‎środków komunikacji w celu zawierania umów, składania zamówień i przekazywania innych ‎danych, a także otrzymywanie elektronicznych powiadomień lub danych dotyczących ‎operacji rozpoczętych lub zrealizowanych z wykorzystaniem Usług zadarma.com. Ponadto, w ‎okresie, na jaki zezwalają odpowiednie przepisy obowiązującego ustawodawstwa, zrzekasz się ‎wszelkich praw i roszczeń objętych przez ustawy i przepisy administracyjne jakiejkolwiek ‎jurysdykcji, które wymagają osobistego (nie elektronicznego) podpisu i fizycznych sposobów ‎dostarczenia oraz przechowywania dokumentów, które nie zostały przedstawione w formie ‎elektronicznej.

‎ ‎

Zakaz korzystania z Usług w celu wzywania pierwszej pomocy Usługi ‎zadarma.com nie są przeznaczone do obsługi połączeń telefonicznych wzywających pierwszą ‎pomoc i nie mogą być wykorzystywane w tym celu. Przyjmując warunki niniejszej Umowy, ‎rozumiesz to i akceptujesz.

‎ ‎

Ograniczenia prawne Masz prawo korzystać z Usług zadarma.com w ‎dowolnym kraju, jeśli tylko zezwala na to obowiązujące w nim prawo. Jeśli chcesz korzystać z danej ‎Usługi na terytorium, w obrębie którego korzystanie z Usług zadarma.com jest prawnie ‎zabronione, nie możesz zawrzeć niniejszą Umowę dotyczącą korzystania z Usług ‎zadarma.com.

‎ ‎

Akceptując warunki niniejszej Umowy, potwierdzasz, że korzystanie z wybranych przez Ciebie ‎usług zadarma.com na obszarze Twojego przebywania nie jest prawnie zabronione. Co więcej, jeśli ‎przebywasz na obszarze, w przypadku którego prawo nakłada ograniczenia wiekowe odnośnie ‎korzystania z Internetu lub zawierania umów mających moc prawną, na przykład niniejsza Umowa, ‎starając się zawrzeć niniejszą Umowę i korzystać z Usług zadarma.com., podlegasz temu prawu. ‎‎

‎ ‎
‎ ‎

1. Definicje

‎ ‎

1.1. Panel Klienta – Twoje prywatne konto, z którego dokonywana jest ‎opłata za Usługi zadarma.com.

‎ ‎

1.2. Umowa Użytkownika lub Umowa – umowa lub porozumienie ‎zawierane między zadarma.com i Tobą jako Użytkownikiem Usług zadarma.com.

‎ ‎

1.3. Wzywanie pierwszej pomocy – usługi awaryjnego wzywania służb ‎pierwszej pomocy lub ośrodków bezpieczeństwa publicznego przez abonenta.

‎ ‎

1.4. Umowa Użytkownika końcowego – Umowa dla Użytkowników ‎końcowych zawierana z Tobą w celu umożliwienia korzystania z oprogramowania ‎zadarma.com.

‎ ‎

1.5. Hasło – określony przez Ciebie kod, który wraz z loginem daje Ci prawo ‎dostępu do swojego Panelu Klienta.

‎ ‎

1.6. Saldo na rachunku zadarma.com – miejsce, w którym Użytkownik może ‎opłacić korzystanie z Usług zadarma.com lub innych usług bądź produktów, które w przyszłości ‎mogą znaleźć się w jej ofercie.

‎ ‎

1.7. Numer zadarma.com – numer przydzielony do korzystania z Usług ‎zadarma.com.

‎ ‎

1.8. Oprogramowanie zadarma.com – oprogramowanie wydane przez ‎zadarma.com w celu korzystania z telefonii internetowej, które daje Ci jednocześnie możliwość ‎korzystania z Usług zadarma.com, włączając w to również nowe, udoskonalone i poprawione ‎wersje danego oprogramowania.

‎ ‎

1.9. Warunki korzystania z Usług - niniejsze ogólne zasady i przepisy, ‎stanowiące część Umowy i zawarte w jego treści, niezależnie od tego w jakiej formie zostały ‎przedstawione.

‎ ‎

1.10. Login – wybrany przez Ciebie kod identyfikacyjny, który razem z ‎hasłem daje Ci prawo dostępu do swojego Panelu Klienta.

‎ ‎

1.11. Usługi – zbiór płatnych Usług i funkcji oprogramowania oferowanych ‎przez adarma.com, a także innych usług, które zadarma.com może oferować w przyszłości.

‎ ‎

1.12. Strona internetowa – strona internetowa www.zadarma.com, na ‎której możesz znaleźć oprogramowanie zadarma.com.

‎ ‎

1.13. Ty – osoba fizyczna bądź prawna, będąca Użytkownikiem i (lub) ‎abonentem Usług zadarma.com.

‎ ‎
‎ ‎

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

‎ ‎

2.1. Usługi zadarma.com. Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że Usługi ‎zadarma.com nie są standardowymi usługami telefonicznymi i nie są przeznaczone do ‎wykorzystywania jako zamiennik standardowych środków komunikacji telefonicznej. Między ‎standardowymi usługami telefonicznymi a Usługami zadarma.com istnieje wiele różnic, z których ‎kilka zostało opisanych w niniejszej Umowie.

‎ ‎

2.2. Brak gwarancji. zadarma.com dąży do tego, aby świadczyć Usługi z jak ‎najmniejszymi zakłóceniami, jednak nie może całkowicie zagwarantować świadczenia ‎nieprzerywalnego, terminowego i pozbawionego innych rodzajów komplikacji usług. Należy zrozumieć, że ze względu na ‎to, że technologia zadarma.com działa w oparciu o wykorzystywanie Internetu i linii telefonicznych ‎do wspólnego użytku, istnieje możliwość pojawienia się przerw w dostawie prądu lub dostępu do ‎Internetu, które mogą doprowadzić do zakłóceń podczas korzystania z Usług zadama.com. ‎Zakłócenia te mogą pojawić się w postaci opóźnień bądź utraty transmitowanych danych. Ponadto, ‎oświadczasz, że rozumiesz, że dane przesyłane za pośrednictwem publicznych sieci telefonicznych ‎nie są szyfrowane, w związku z czym mogą być monitorowane przez organy śledcze i inne ‎organizacje zewnętrzne oraz osoby korzystające z publicznej sieci Internet. zadarma.com nie ‎ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, opóźnienia, podsłuchania i inne komplikacje ‎podczas korzystania z Usług.

‎ ‎

2.3. Brak kontroli. Oświadczasz, że jesteś świadomy faktu, że zdarma.com ‎nie posiada żadnych informacji zarówno o fakcie (faktach) wymiany informacji z ‎wykorzystywaniem oprogramowania zadarma.com, jak i samych informacjach, i nie kontroluje ‎danego procesu. Pełna odpowiedzialność za treść przesyłanych informacji spoczywa na jednostce ‎będącej źródłem przekazywanych informacji. Z tego względu możesz być odbiorcą informacji ‎obraźliwych, obscenicznych lub nieodpowiednich dla dzieci. zadarma.com nie ponosi ‎odpowiedzialności za treść komunikatów przesyłanych z wykorzystaniem Usług zadarma.com. ‎‎

‎ ‎

2.4.Zawieszenie i zakończenie korzystania z Usług.zadarma.com, nie ‎podlegając odpowiedzialności cywilno-prawnej, ma prawo zaprzestać świadczenia Usług, ‎ograniczyć ich dostawę lub wprowadzić limit na ich wykorzystywanie, a także w całości lub ‎częściowo zawiesić świadczenie sług, nie informując Cię o pracach naprawczych, aktualizacji i (lub) ‎pracach mających na celu poprawę Usług, a także innej przyczynie, która jest zgodna z niniejszą ‎Umową.

‎ ‎

2.5. Modyfikacje techniczne. zadarma.com może zmieniać techniczne ‎aspekty Usług, uwzględniając potrzeby konsumentów i najnowsze osiągnięcia technologiczne, ‎według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia Cię o tym.

‎ ‎
‎ ‎

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

‎ ‎

3.1. Korzystanie z Usług zadarma.com. Zobowiązujesz się korzystać z Usług ‎zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i wymaganiami określonymi przez stosowne przepisy ‎prawne.

‎ ‎

3.2. Informacje. Zobowiązujesz się do terminowego dostarczania zadarma.com potwierdzonych, wiarygodnych informacji oraz danych, niezbędnych dla zadarma.com w celu właściwego świadczenia Usług.

‎ ‎

3.3. Zawieszenie Usług. Jeżeli jakiekolwiek dane niezbędne do świadczenia ‎Usług nie zostaną dostarczone do zadarma.com, zostaną dostarczone z opóźnieniem, naruszają ‎warunki Umowy lub Ty sam jako Użytkownik je naruszasz, zadarma.com ma prawo zawiesić ‎świadczenie Usług.

‎ ‎

3.4. Legalność działań. Zobowiązujesz się wykorzystywać Usługi ‎zadarma.com wyłącznie w celach akceptowanych przez prawo. W związku z tym, nie masz prawa ‎‎(a) przechwytywać lub monitorować, a także naruszać proces wymiany informacji lub wprowadzać ‎w nim zmiany, jeżeli nie jesteś stroną danego procesu wymiany; (b) masowo rozpowszechniać ‎jakiekolwiek informacje handlowe, których rozpowszechnianie zostało zakazane przez ‎obowiązujące przepisy prawne; (c) wykorzystywać swój Panel Klienta lub zadarma.com w sposób ‎niezgodny z regulaminem; (d) wykorzystywać jakiekolwiek materiały zniesławiające, obsceniczne, ‎nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób szkodliwe i nieakceptowane, a także (e) w jakikolwiek ‎inny sposób naruszać zasad określonych przez zadarma.com.

‎ ‎

3.5. Ograniczenie odpowiedzialności. Akceptujesz, że przejmujesz od ‎zadarma.com cywilno-prawną odpowiedzialność związaną z jakimikolwiek roszczeniami osób ‎trzecich, związanych między innymi z postępowaniami i kosztami prawnymi poniesionych na skutek ‎naruszenia zasad korzystania z Usług w oparciu o obowiązujące prawo i prawo stron trzecich oraz ‎niewłaściwego korzystania z serwisu.

‎ ‎
‎ ‎

4. LOGIN, HASŁO, PANEL KLIENTA

‎ ‎

4.1. Login, Hasło, Panel Klienta. Abyś mógł korzystać z Usług, zadarma.com ‎oferuje Ci dostęp do Panelu Klienta. Spoczywa na Tobie pełna odpowiedzialność za wszelkie ‎działania związane z wykorzystywaniem Twojego prywatnego Panelu Klienta, Hasła i Loginu, nawet ‎jeżeli te działania zostały wykonane bez Twojego pozwolenia.

‎ ‎

4.2. Powiadomienie o ograniczonej odpowiedzialności. Zobowiązujesz się ‎natychmiast powiadomić zadarma.com w formie pisemnej o jakimkolwiek nieautoryzowanym i/lub ‎nieuprawnionym wykorzystaniu Twojego Loginu, Hasła i/lub Panelu Klienta. zadarma.com nie ‎ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące skutkiem nieautoryzowanego i/lub ‎nieuprawnionego wykorzystania Twojego Loginu i Hasła, a także nieautoryzowanego ‎wykorzystania Twojego Panelu Klienta.

‎ ‎

4.3. Zmiana Loginu i Hasła. zadarma.com zastrzega sobie prawo do zmiany ‎Twojego Loginu i Hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięcia oszustwom ‎związanym z korzystaniem z Usług.

‎ ‎

4.4. Okres ważności konta SIP. Konta osobiste SIP w Panelu Klienta ‎zadarma.com nie mogą być przywrócone po upływie 360 dni od ostatniego wykorzystywania ‎środków na rachunku zadarma.com w celu opłaty produktów lub usług. Po upływie 360 dni konta ‎SIP uważa się za utracone, a Użytkownik ma jedynie możliwość utworzenia nowych.

‎ ‎
‎ ‎

5. STAN KONTA

‎ ‎

5.1. Dodatnie saldo na koncie. Saldo w Twoim Panelu Klienta na ‎zadarma.com uzupełniane jest w oparciu o przelanie na Twoje konto określonej sumy pieniężnej z ‎wykorzystaniem metod płatności elektronicznej lub innych środków płatniczych obsługiwanych ‎przez zadarma.com.

‎ ‎
‎ ‎

6. ZASADY ZWROTU PŁATNOŚCI

‎ ‎

6.1. Środki podlegające zwrotowi. Użytkownik ma prawo ubiegać się o zwrot ‎środków ze swojego konta. Należy jednak pamiętać, że zwrot obejmuje sumę nieprzekraczającą ‎saldo konta. Zwrot za zrealizowane Usługi oraz Usługi jednorazowe (na przykład, Usługa aktywacji numeru, opłata za którą jest pobierana jednorazowo) nie jest możliwy.

‎ ‎

6.2. Terminy ubiegania się o zwrot. Środki pieniężne na koncie ‎zadarma.com nie podlegają zwrotowi po upływie więcej niż 360 dni od dnia ich ostatniego ‎wykorzystywania w celu opłaty produktów bądź usług. Po upływie 360 dni środki te uważa się za ‎utracone.

‎ ‎

6.3. Nielegalne działania. Wszelkie nielegalne działania wykonywane przez ‎Ciebie niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, odnoszące się do zwrotu płatności, prowadzą do ‎rozwiązania Umowy bez zwrotu środków na Twoje konto w Panelu Klienta.

‎ ‎
‎ ‎

7. PŁATNOŚĆI I TARYFY

‎ ‎

7.1. Płatności. Aby móc zacząć korzystać z Usług, należy wpłacić minimalną kwotę na rzecz zadarma.com, które zostanie przekazana na Twoje konto osobiste w ‎Panelu Klienta.

‎ ‎

7.2. Zmiana planów taryfowych. zadarma.com zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany planów taryfowych z odpowiednim powiadomieniem Użytkownika (w terminie co najmnej 15 dni przed wprowadzeniem zmian) poprzez stronę internetową www.zadarma.com. Fakt Twojego dalszego ‎korzystania z Usług po wprowadzeniu zmian w planach taryfowych jest jednoznaczny z ‎potwierdzeniem Twojej zgody na wprowadzone zmiany.

‎ ‎

7.3.Dodatnie saldo konta Płatne Usługi zadarma.com dostępne są tylko w ‎przypadku dodatniego salda na Twoim koncie w Twoim Panelu Klienta.

‎ ‎
‎ ‎

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

‎ ‎

8.1. Nieujawnianie danych osobowych. zadarma.com dąży do tego, aby ‎zapewniać całkowite bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wszelkich danych poufnych ‎dotyczących Twojego ruchu w Internecie. zadarma.com może czasami, w razie konieczności, ‎przekazywać Twoje dane osobowe i dane o ruchu w Internecie właściwym organom w celu ‎wykonania dalszych działań podyktowanych przez przepisy prawne, na przykład podsłuchiwania ‎rozmów na żądanie właściwych organów. Jeżeli wyrażasz przeciw wobec wykorzystywania Twoich ‎danych lub ich przekazywania w oparciu o wyżej wymienione warunki, prosimy nie korzystać z ‎naszych Usług.

‎ ‎

8.2. Dokumenty. W przypadkach określonych prawnie zadarma.com może ‎zatrzymać dokumenty zawierające dane osobowe Użytkownika w celu dodatkowej weryfikacji ich ‎prawdziwości lub potwierdzenia miejsca zamieszkania (jeżeli jest to wymagane przez prawo). ‎Takimi dokumentami mogą być: zeskanowane kopie dokumentu tożsamości, zeskanowane kopie ‎umowy dzierżawy bądź najmu, rachunki za prąd, zdjęcie z dowodem osobistym/paszportem itp.

‎ ‎
‎ ‎

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

‎ ‎

9.1. Brak odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie. ‎zadarma.com, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące zasady prawne, nie ‎ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie bądź bezpośrednie szkody (włączając w to, na ‎przykład, szkody powstałe w rezultacie utraty środków, ujawnienia informacji poufnych lub innych ‎na skutek używania bądź braku możliwości korzystania z Usług), nawet jeżeli zadarma.com została ‎powiadomiona o możliwości pojawienia się takich szkód i nawet jeżeli podjęte środki nie przyniosły ‎zamierzonego efektu.

‎ ‎

9.2. Specjalne zrzeczenie się odpowiedzialności w związku z wezwaniem pierwszej ‎pomocy. Usługi świadczone przez zadarma.com nie obejmują wzywania pierwszej ‎pomocy. zadarma.com nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wywołane tego ‎typu działaniami. Tym samym, zgodnie z obowiązującym prawem, zrzekasz się wszelkich roszczeń ‎lub podstaw do powództwa w związku z korzystaniem z Usług, w celu skontaktowania się z ‎pracownikami służb pierwszej pomocy. Zobowiązujesz się zabezpieczyć zadarma.com, zgodnie z ‎niniejszymi warunkami korzystania z Usług, od odpowiedzialności i zapewnić brak jakichkolwiek ‎roszczeń i rekompensacji strat, szkód, kar, grzywien, kosztów i wydatków (w tym również kosztów ‎prawnych) poniesionych przez Ciebie lub trzecie strony w związku z brakiem możliwości ‎świadczenia Usług zgodnie z niniejszym dokumentem, włączając w to wszelkie roszczenia związane ‎z niemożliwości wezwania pierwszej pomocy przez zadarma.com.

‎ ‎

9.3.Brak konieczności udostępniania sposobów wzywania pierwszej ‎pomocy. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że żadne (zarówno lokalne, jak ‎i krajowe) przepisy ustawowe lub wykonawcze nie nakładają na zadarma.com odpowiedzialności ‎dostarczania dostępu do środków wzywania pierwszej pomocy. Co więcej, przyjmujesz do ‎wiadomości, że zadarma.com nie świadczy swoich usług w celu oferowania zastępnika tradycyjnych ‎środków połączeń telefonicznych.

‎ ‎

9.4. Ograniczenia prawne. Z uwagi na fakt, że niektóre przedstawione ‎powyżej ograniczenia i zakazy nie mają mocy prawnej na niektórych terytoriach, mogą one nie ‎mieć zastosowania w stosunku do Ciebie. W tym przypadku odpowiedzialność cywilno-prawna ‎ogranicza się do maksymalnie możliwego stopnia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące ‎prawo.

‎ ‎
‎ ‎

10. WARUNKI NIEZALEŻNE OD ŻADNEJ ZE STRON

‎ ‎

10.1. Warunki niezależne od żadnej ze Stron Rozumiesz i zgadzasz się z ‎tym, że w przypadku przerwania świadczenia Usług zadarma.com na skutek pojawienia się ‎warunków niezależnych od żadnej ze stron, na przykład kataklizmów, zadarma.com nie niesie ‎odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań niniejszej Umowy i zawartej w niej warunków ‎świadczenia Usług. Za warunki niezależne od żadnej ze Stron uważa się dowolną sytuację, która ‎znajduje się poza kontrolą, w tym między innymi działanie sił natury, wojny, działania wojenne, ‎stany wyjątkowe w zakresie lokalnym bądź krajowym, przerwy w dostawie elektryczności, ‎poważne zakłócenia w działaniu sieci Internet, powodzie, trzęsienia ziemi lub wyjątkowo trudne ‎warunki pogodowe.

‎ ‎

10.2. Skutki pojawienia się stanów niezależnych od żadnej ze stron W ‎przypadku wystąpienia wyżej opisanych sytuacji, zadarma.com zobowiązuje się (tak szybko, jak ‎tylko jest to możliwe) powiadomić Cię o przewidywanym czasie przerwy lub opóźnienia w ‎wykonywaniu zobowiązań wobec Ciebie. zadarma.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki ‎zaistniałych sytuacji niezależnych.

‎ ‎
‎ ‎

11. CZAS TRWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ WYPOWIEDZENIA

‎ ‎

11.1. Czas trwania. Umowa wchodzi w życie w momencie zaakceptowania ‎przedstawionych w niej warunków i obowiązuje do momentu wypowiedzenia jej przez ‎którąkolwiek ze stron zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Usług.

‎ ‎

11.2. Rozwiązanie Umowy z inicjatywy Użytkownika. W przypadku braku ‎możliwości korzystania z Usług zadarma.com w ciągu 10 dni lub więcej z winy zadarma.com, masz ‎prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę jednostronnie po uprzednim powiadomieniu o tym ‎Wykonawcę z pomocą poczty elektronicznej w ciągu 15 kalendarzowych dni przed planowaną datą ‎zakończenia trwania Umowy.

‎ ‎

11.3. Wypowiedzenie Umowy z inicjatywy zadarma.com. Nie ograniczając innych środków zaradczych i odszkodowania za szkody zadarma.com może ograniczyć, ‎zawiesić bądź przerwać świadczenie Usług oraz możliwość korzystania z tych Usług lub opragramowania ‎zadarma.com, odmówić dostępu do zadarma.com, jeśli będą podejrzenia, że naruszasz niniejsze warunki ‎Umowy, stwarzasz problemy, uchylasz się od odpowiedzialności cywilno-prawnej, naruszasz prawa ‎własności intelektualnej, a także gdy jesteś zaangażowany w oszustwa, działania niemoralne lub ‎prawne i z innych przyczyn, i bez prawa do odwołania się od naszej działań w sądzie. zadarma.com ‎realizuje zakończenie świadczenia Usług, wysyłając zawiadomienie na podany przez ‎Ciebie adres poczty elektronicznej, i (lub) uniemożliwiając Ci dostęp do Panelu Klienta oraz Usług ‎‎

.‎ ‎

11.4. Konsekwencje rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy, ‎bez względu na przyczynę, tracisz wszelkie prawa do korzystania z Usług i powinieneś zaprzestać ‎korzystać z nich.

‎ ‎

11.5. Zachowanie ważności warunków. Wszelkie warunki niniejszej Umowy, ‎których okres trwania nie może być ograniczony na mocy niniejszego dokumentu, zachowują ‎ważność po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu. Dotyczy to wszelkich powiadomień, zobowiązań i ‎zapewnienia ochrony odpowiedzialności.

‎ ‎
‎ ‎

12. POZOSTAŁE WARUNKI

‎ ‎

12.1. Zmiany i aktualizacje treści Umowy. zadarma.com zastrzega sobie ‎prawo do zmiany niniejszych warunków Umowy poprzez przedstawienie Ci wprowadzanych zmian ‎lub publikację na stronie internetowej nowej wersji Umowy, która wejdzie w życie w ciągu 30 ‎‎(trzydziestu) dni, jeżeli w sposób jawny wcześniej nie zaakceptujesz jej, klikając na przycisk ‎‎„Rejestracja”. Dalsze korzystanie z usług po upływie przedstawionego okresu jest jednoznaczne z ‎akceptacją warunków zmienionej Umowy. Jeżeli nie akceptujesz jej nowych warunków, masz ‎prawo zlikwidować swój Panel Klienta, wysyłając do nas pisemny wniosek na adres pocztowy firmy ‎bądź adres poczty elektronicznej. Adresy znajdziesz na www.zadarma.com.

‎ ‎

12.2. Zmiany Usług. zadarma.com zastrzega sobie prawo do okresowej ‎zmiany Usług, na przykład, w celu zapewnienia zgodności ich świadczenia z prawem. Jeżeli nie ‎akceptujesz wprowadzanych zmian, masz prawo zlikwidować swój Panel Klienta.

‎ ‎

12.3. Częściowa niezdolność. Jeżeli którykolwiek warunek bądź ‎postanowienie niniejszego dokumentu uznawane są za nieważne i nie posiadające mocy prawnej ‎‎(w całości lub częściowo), pozostałe warunki i postanowienia dotyczące Usług niemniej jednak powinny być ‎traktowane jako mające pełną moc prawną.

‎ ‎
‎ ‎

13. NIEKTÓRE ZASADY ŚWIADCZENIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW USŁUG

‎ ‎

13.1. Otrzymanie numeru telefonicznego. Otrzymanie numeru ‎telefonicznego, jak również automatyczne przedłużenie korzystania z numeru telefonicznego, ‎możliwe jest w przypadku posiadania wystarczających środków na koncie w Panelu Klienta.

‎ ‎

13.2. Brak środków na koncie. W przypadku braku środków na Twoim koncie ‎w Panelu Klienta numer telefoniczny zostanie zablokowany. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w ‎ciągu 7 dni, nie będzie on już do Ciebie przypisany.

‎ ‎

13.3. Przywracanie zablokowanego numeru telefonu. Przywrócenie ‎zablokowanego numeru telefonu odbywa się w dniu jego ‎aktywacji, a nie w dniu wniesienia opłaty.

‎ ‎

13.4. Blokada standardowej zmiany numeru. Czasowe korzystanie z ‎istniejących numerów telefonicznych (z regularną wymianą) jest zabronione. W przypadku, gdy ‎wykorzystujesz numery telefoniczne jako tymczasowe i dokonujesz regularnej zmiany numerów, ‎zadarma.com ma prawo bez ostrzeżenia odstąpić od świadczenia Usług w oparciu o niniejszą ‎Umowę.

‎ ‎

13.5. Przychodzące wiadomości SMS na numerach bezpośrednich. Aby ‎zapobiec nadużyciom, na 1 numer przypada miesięcznie 500 bezpłatnych wiadomości SMS.

13.6. Trasowanie węnetrznego traffic'u. Trasowanie traffic'u z ogolnodostępnych sieci telefonicznych do sieci Zadarma jest zabronione, jak i równieź odsprzedaż każdego innego rodzaju usług Zadarma, bez wcześniejszego ustalenia warunków z działem sprzedaży. W przypadku naruszenia tege paragrafu konto zostanie zablokowane a koszty połączeń konwertowane według taryf detalicznych sieci telefonicznych.

‎ ‎

Klikając „Zgadzam się z warunkami korzystania z Usług” i/lub kontynuując ‎korzystanie z usług telefonii sip, potwierdzasz, że zapoznałeś się z obowiązującymi ‎warunkami świadczenia usług, wyrażasz zgodę na zastosowanie regulaminu oraz ‎udzielasz zadarma.com praw zawartych w niniejszej Umowie.