Nawigacja API

Wprowadzenie


Interfejs API jest całkowicie bezpłatny i dostępny na wszystkich kontach Zadarma

Autoryzacja

Każde żądanie, które wymaga autoryzacji, wysyłane jest z dodatkowym nagłówkiem typu:

"Authorization: klucz_użytkownika: podpis"

Klucze do autoryzacji należy wygenerować w Panelu klienta.

Podpis tworzony jest według następującego algorytmu:

 • szereg przekazywanych danych (GET, POST, PUT, DELETE) układa się alfabetycznie według nazwy klucza;
 • z otrzymanego szeregu tworzy się linia zapytania (np, funkcja http_build_query w PHP), przykład „from=DATEFROM&to=DATETO…”;
 • i dalej – łączy się według formuły: linia = imię_metoda linia_zapytania md5 (linia_zapytania), gdzie “imię_metoda” – linia zapytania, rozpoczynając od domeny (z zaznaczeniem wersji API), do początku wyliczenia parametrów, na przykład - '/v1/sip/'
 • otrzymana linia jest haszowana dzięki algorytmowi sha1 z sekretnym kluczem użytkownika: hash = hash (linia, sekretny klucz)
 • następnie hash kodowany jest w base64 podpis = base64_encode (hash)
ksort($params);
$paramsStr = http_build_query($params, null, '&', PHP_QUERY_RFC1738);
$sign = base64_encode(hash_hmac('sha1', $method . $paramsStr . md5($paramsStr), $secret));
$header = 'Authorization: ' . $userKey . ':' . $sign;

Gotowy do pracy PHP z API, można pobrać z GitHub.

Format odpowiedzi: json (domyślnie) i xml.

Żeby otrzymać odpowiedź od API w formacie xml, dodaje się do żądania parametr "format=xml".

Ograniczenia

{
  "status":"error",
  "message":"Check phone's number"
}

Odpowiedź również przedstawia informację o limitach i obecnym żądaniu, na przykład:

X-Zadarma-Method: /v1/ X-RateLimit-Reset: 1434371160 X-RateLimit-Limit: 100 X-RateLimit-Remaining: 99

gdzie,

 • X-Zadarma-Method - obecna metoda składania żądania;
 • X-RateLimit-Remaining - ilość pozostałych żądań, z uwzględnieniem limitu na metodę i użytkownika;
 • X-RateLimit-Limit - łączna liczba ograniczeń zapytania na minutę;
 • X-RateLimit-Reset - czas zresetowania limitu.

Ograniczenia ogólne - 100 zapytań na minutę, na metodach statystycznych - 10 zapytań na minutę.

W przypadku blokady metoda wyświetla odpowiedź z nagłówkiem 429 "You exceeded the rate limit".

Odpowiedź składa się z obowiązkowego klucza "status" (success lub error). Następnie, w zależności od metody, przedstawiane są własne klucze z żądanymi informacjami.

W przypadku błędu wyświetla się dodatkowy klucz "message" z opisem błędu.

Również wszystkie odpowiedzi przedstawiane są z odpowiednimi nagłówkami HTTP.

Metody

get /v1/info/balance/

                    {
  "status":"success", 
  "balance":10.34, 
  "currency":"USD"
}
                  

saldo użytkownika

get /v1/info/price/

                    {
  "status":"success",
  "info":{
  "prefix":"4420",
    "description":"United Kingdom, London",
    "price":"0.009",
    "currency":"USD",
  }
}
                  

cena na połączenia zgodnie z wybraną taryfą użytkownika

Parametry:

 • number – numer telefonu
 • caller_id (nieobowiązkowy) – CallerID, jaki będzie wyświetlony przy wykonaniu połączenia.

get /v1/info/timezone/

                    {
  "status":"success",
  "unixtime":1483228800,
  "datetime":"2017-01-01 00:00:00",
  "timezone":"UTC+0"
}
                  

strefa czasowa użytkownika

get /v1/tariff/

                    {
  "status":"success",
  "info": {
    "tariff_id":5,
    "tariff_name":"Standart, special",
    "is_active":false,
    "cost":0,
    "currency":USD,
    "used_seconds":1643,
    "used_seconds_mobile":34,
    "used_seconds_fix":726,
    "tariff_id_for_next_period":5,
    "tariff_for_next_period":Standart, special
  }
}
                  

informacja o obecnej taryfie użytkownika

gdzie

 • tariff_id– ID obecnej taryfy użytkownika;
 • tariff_name – nazwa obecnej taryfy użytkownika;
 • is_active – czy jest aktywna obecna taryfa lub nie;
 • cost – cena taryfy;
 • currency – waluta taryfy;
 • used_seconds – ilość wykorzystanych sekund taryfy;
 • used_seconds_mobile – ilość wykorzystanych sekund taryfy na komórkowe;
 • used_seconds_fix – ilość wykorzystanych sekund taryfy na stacjonarne;
 • tariff_id_for_next_period – ID taryfy użytkownika na następny okres;
 • tariff_for_next_period – nazwa taryfy użytkownika na następny okres.

get /v1/request/callback/

                    {
  "status":"success", 
  "from":442037691880, 
  "to":442037691881, 
  "time":1435573082
}
                  

callback

Parametry:

 • from – Twój numer telefonu lub SIP, lun numer wewnętrzny centrali, lub numer scenariuszu, na jaki jest kierowany callback;
 • to – numer telefonu lub SIP, na jaki dzwonisz;
 • sip (nieobowiązkowy) – numer SIP użytkownika numer wewnętrzny centrali (np. 100), przez który będzie kierowane połączenie. Będzie wykorzystany CallerID tego numeru, w statystkach będzie wyświetlony dany numer SIP/centrali, jeśli dla danego numeru jest włączone nagrywanie rozmów lub prefiksy na połączenia wychodzące - będzie to użyte
 • predicted (nieobowiązkowy) – jeśli podany ten parametr, żądani jest predykatywne (system wykonuje połączenia na numer "to" i tylko w przypadku odpowiedzi, następnie dzwoni na numer abonenta).

post /v1/sms/send/

                    {
  "status":"success",
  "messages":1,
  "cost":0.24,
  "currency":"USD"
}
                  

wysłanie SMS

Parametry:

 • number – numer telefonu, do jakiego będzie wysłane SMS (można podać kilka numerów, rozdzielając przecinkiem);
 • message – wiadomość (standardowe ograniczenia na ilość znaków SMS, w przypadku przekroczenia limitu – dzieli się na kilka woadmości SMS);
 • caller_id – (nieobowiązkowy) numer telefonu, od którego zostanie wysłana wiadomość SMS (można podać tylko z listy potwierdzonych numerów).

Uwaga: wysyłka SMS dostępna tylko za granicę Rosyjskiej Federacji.

get /v1/request/checknumber/

                    {
  "status":"success",
  "from":442037691880,
  "to":442037691881,
  "lang":"fr",
  "time":1612779278
}
                  

potwierdzenie numeru

Parametry

 • caller_id - numer wyświetlany podczas dzwonienia, dostępne są tylko numery zakupione w systemie Zadarma,
 • to - wywoływany numer telefonu lub login SIP,
 • code - kod do odtworzenia. Tylko cyfry i nie więcej niż 20 znaków,
 • lang - język odtworzenia. Jeśli nie ma, jest wybierany panelu klienta, sprawdza się pod kątem dostępności w językach systemu.

post /v1/info/number_lookup/

                    Response 1:
{ "status":"success", "info":{ "mcc":"250", "mnc":"01", "mccName":"Russia", "mncName":"Mobile TeleSystems", "ported":false, "roaming":false, "errorDescription":"No Error" } }
                    Response 2:
{ "status":"success" }
                    Response 3:
{ "success":true, "description":"Success", "result": [ { "mcc":"250", "mnc":"01", "ported":false, "roaming":false, "errorDescription":"No Error", "mccName":"Russia", "mncName":"Mobile TeleSystems", "number":"791234567890", }, ... ] }

aktualizacja bazy klientów

Parametry:

 • numbers – lista numerów w formacie międzynarodowym.

Jeśli numbers zawiera 1 numer, wynik będzie wysłany od razu, jeśli podana jest lista numerów, wynik zostanie wysłany mailowo, lub na podany adres url.

Zwróć uwagę: ustawienia danej metody można zmieniać tylko w Panelu klienta na stronie aktualizacji.

Przykład odpowiedzi dla 1 numeru:

Przykład odpowiedzi dla kliku numerów:

Przykład wyniku, wysłanego na adres, podany na stronie aktualizacji:

get /v1/webrtc/get_key/

                    {
  "status":"success",
  "key": YOUR_KEY
}
                  

otrzymaj klucz dla webrtc-widgetu. Czas działania - 72 godziny.

Parametry:

 • sip – login SIP lub numer wewnętrzny centrali PBX.

SIP

get /v1/sip/

                    {
  "status":"success",
  "sips":[
    {"id":"00001", "display_name":"SIP 1", "lines":3},
    {"id":"00002", "display_name":"SIP 2", "lines":3}
  ],
  "left":3
}
                  

lista loginów SIP

gdzie

 • id– SIP-id;
 • display_name – wyświetlone imię;
 • lines – ilość linii;
 • left – ilość pozostałych SIP, jaki można utworzyć (zależy od salda na koncie i ilości już utworzonych SIP).

get /v1/sip/<SIP>/status/

                    {
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "is_online":"false"
}
                  

online status SIP loginów

put /v1/sip/callerid/

                    {
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "new_caller_id":"442037691880"
}
                  

zmiana CallerID

Parametry:

 • id – SIP id, jakiemu zmieniasz CallerID;
 • number – numer, na jaki zmieniasz w formacie międzynarodowym (z listy numerów potwierdzonych lub wykupionych).

get /v1/sip/redirection/

                    {
  "status":"success",
  "info": [
    {
      "sip_id":"00001",
      "status":"on",
      "condition":"always",
      "destination":"phone",
      "destination_value":"442037691880"
    },
  ...
  ]
}
                  

wyświetlanie obecnych przekierowań na loginach SIP użytkownika

Parametry:

 • id – (nieobowiązkowy) wybór konkretnego SIP id.

gdzie

 • sip_id– SIP id użytkownika;
 • status – obecny status: on lub off;
 • condition – warunek przekierowania: always –zawsze (domyślnie), unavailable – w przypadku nie odpowiedzi lub nie dostępności;
 • destination – na jaki numer przekierowanie: phone – na numer telefonu, pbx – numer wewnętrzny centrali;
 • destination_value – na jaki numer przekierowanie: phone – na numer telefonu lub ID centrali.

put /v1/sip/redirection/

                    {
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "current_status":"on"
}
                  

włączenie/wyłączenie przekierowania na loginie SIP

Parametry:

 • id – SIP id;
 • status – status przekierowania na wybrany numer SIP.

put /v1/sip/redirection/

                    {
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "destination":"442037691880"
}
                  

zmiana przekierowania

Parametry:

 • id – SIP id;
 • type – typ przekierowania – na telefon;
 • number – numer telefonu.

Statystyki

get /v1/statistics/

                    Response 1:
{ "status":"success", "start":"2015-06-01 00:00:00", "end":"2015-06-29 13:45:23", "stats":[ { "id":"155112249", "sip":"00001", "callstart":"2015-06-02 12:20:25", "from":442037691880, "to":442037691881, "description":"United Kingdom, London", "disposition":"busy", "billseconds":0, "cost":0.1950, "billcost":0.0000, "currency":"USD" }, … ] }
                    Response 2:
{ "status":"success", "start":"2015-06-01 00:00:00", "end":"2015-06-29 14:03:57", "stats":[ { "cost":38.094, "currency":"USD", "seconds":9785 } ] }

otrzymanie ogólnych statystyk

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • sip (nieobowiązkowy) - filtr dla konkretnego loginu SIP;
 • cost_only (nieobowiązkowy) - podgląd tylko kosztów na rozmowy za wybrany okres;
 • type (nieobowiązkowy - tylko dla wspólnych statystyk) - typ żądania: wspólny (nie zaznaczony), toll oraz ru495. (dla statystyk numerów toll free 800 oraz numeru moskiewskiego 495).
 • skip (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ilość linii, jakie należy pominąć, wynik zaczyna się od linii skip + 1 (używany do podziału wraz z parametrem limit, domyślnie jest równy 0);
 • limit (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ograniczenie na ilość linii (używany do podziału wraz z parametrem skip, maks. 1000, domyślnie 1000).

Maksymalny okres otrzymania statystyk - miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w żądaniu - okres automatycznie jest zmieniony na na miesiąc (do 30 dni). Jeśli nie jest podana data początku statystyk - zostanie wybrana pierwsza data obecnego miesiąca. Jeśli nie jest podana data końca - zostanie wybrana dzisiejsza data i czas.

?type=cost_only: (Response 2)

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data końcowa wyświetlenia statystyk;
 • id – id połączenia;
 • sip – SIP login;
 • callstart – czas rozpoczęcia połączenia;
 • description – opis kierunki połaczenia;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • billseconds – czas trwania w sekundach;
 • cost – cena za minutę na sany kierunek;
 • billcost – cena opłaconych minut;
 • currency – waluta;
 • from – numer osoby dzwoniącej;
 • to – numer na który było wykonane połączenia.

get /v1/statistics/pbx/

                    {
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-30 23:59:59",
  "version":2,
  "stats":[
    {
      "call_id":1439981389.2702773,
      "sip":200,
      "callstart":"2015-06-01 15:04:00",
      "clid":200,
      "destination":5,
      "disposition":"answered",
      "seconds":5,
      "is_recorded":true,
      "pbx_call_id":"in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d"
    },
    …
  ]
}
                  

statystyki centrali wirtualnej telefonicznej

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • version - format wyświetlenia (2 - nowy, 1 - stary);
 • skip (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ilość linii, jakie należy pominąć, wynik zaczyna się od linii skip + 1 (używany do podziału wraz z parametrem limit, domyślnie jest równy 0);
 • limit (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ograniczenie na ilość linii (używany do podziału wraz z parametrem skip, maks. 1000, domyślnie 1000).
 • call_type (nieobowiązkowy) - kierunek połączeń ('in' dla przychodzących, 'out' dla wychodzących). Jeśli nie jest zawarty, zostaną wyświetlone wszystkie połączenia.

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data początku wyświetlenia statystyk;
 • version - format wyświetlenia (2 - nowy, 1 - stary);
 • call_id – indywidualny id połączenia, ten id jest podany w nazwie pliku z nagraniem (indywidualny dla każdego nagrania w statystykach);
 • sip – SIP login;
 • callstart – czas rozpoczęcia połączenia;
 • clid – CallerID;
 • destination – numer na który było wykonane połączenia;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • seconds – czas trwania w sekundach;
 • is_recorded – (true, false) czy jest nagranie rozmowy lub nie;
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach);

get /v1/statistics/callback_widget/

                    {
  "status":"success",
  "start":"2016-09-01 00:00:00",
  "end":"2016-09-30 23:59:59",
  "stats":[
    {
      "id":"57d16d6a1e46c53d1f8ce323",
      "widget_id":"1",
      "sip":"00001",
      "ip":"127.0.0.1",
      "actions":[
        {
          "kind":"come",
          "date":"2016-09-08 16:53:45",
          "referrer_url":"http://test.domain.com/page1/",
          "url":"http://home.domain.com/page2/"
        },
        {
          "kind":"show",
          "date":"2016-09-08 16:53:46",
          "rate":15
        },
        {
          "kind":"call_request",
          "date":"2016-09-08 16:54:07",
          "number":"442037691880",
          "request_call_date":"2016-09-09 10:00:00",
          "redial":"n"
        },
        {
          "kind":"close",
          "date":"2016-09-08 16:54:35"
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}
                  

statystyki Widgetu CallBack

json_0 xml_0

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • widget_id - (nieobowiązkowy) - identyfikator widgetu, w przypadku braku tego parametru - statystyki dla wszystkich widgetów;
 • type (nieobowiązkowy - tylko dla wspólnych statystyk) - typ żądania: wspólny (nie zaznaczony), toll oraz ru495. (dla statystyk numerów toll free 800 oraz numeru moskiewskiego 495).

Maksymalny okres otrzymania statystyk - miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w żądaniu - okres automatycznie jest zmieniony na na miesiąc (do 30 dni). Jeśli nie jest podana data początku statystyk - zostanie wybrana pierwsza data obecnego miesiąca. Jeśli nie jest podana data końca - zostanie wybrana dzisiejsza data i czas.

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data końcowa wyświetlenia statystyk;
 • id – id secji;
 • widget_id – id widgetu;
 • sip – SIP login;
 • ip – IP adres użytkownika;
 • kind – typ wydarzenia:
  • 'come' – użytkownik odwiedził stronę z widgetem,
  • 'show' – otwarty formularz widgetu,
  • 'call' – zamówienie połączenia,
  • 'call_request' – zamówienie zaplanowanego połączenia,
  • 'rate' – użytkownik ocenił rozmowę,
  • 'fail' – użytkownik zaznaczył opcję, że rozmowa się nie odbyła,
  • 'close' – użytkownik zamknął formularz widgetu;
 • date – data i czas wydarzenia;
 • referrer_url – adres strony, z jakiej użytkownik odwiedził stronę z widgetem (tylko dla wydarzenia 'come');
 • url – adres strony widgeu (tylko dla wydarzenia 'come');
 • rate – dla wydarzenia 'show' - ilość uzyskanych punktów, dla wydarzenia 'rate' - ocena rozmowy;
 • request_call_date – data i czas zaznaczony użytkownikiem, jako wygodny termin odebrania połaczenia (tylko dla wydarzenia 'call_request');
 • redial – (true, false) czy zostało zrealizowane połączenie zwrotne lub nie (tylko dla wydarzenia 'call_request');
 • number – numer podany użytkownikiem (dla wydarzeń 'call', 'call_request', 'rate', 'fail').

PBX

get /v1/pbx/internal/

                    {
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "numbers": [
    100,
    101,
    ...
  ]
}
                  

wyświetlanie numerów wewnętrznych wirtualnej centrali

gdzie

 • pbx_id – id użytkownika centrali;
 • numbers – lista numerów wewnętrznych.

get /v1/pbx/internal/<PBXSIP>/status/

                    {
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "number":100,
  "is_online":"false"
}
                  

online status numeru wewnętrznego

gdzie

 • pbx_id – id centrali telefonicznej;
 • number – numer wewnętrzny centrali;
 • is_online – online status (true|false).

put /v1/pbx/internal/recording/

                    {
  "status":"success",
  "internal_number":100,
  "recording":"on",
  "email":"test@test.com"
}
                  

włączenie nagrywania rozmów na numerze wewnętrznym

Parametry:

 • id – numer wewnętrzny centrali;
 • status – status: "on" - włączony, "off" - wyłączony, "on_email" - włącz nagranie tylko na email, "off_email" - wyłącz nagranie tylko na email, "on_store" - włącz nagranie do chmury, "off_store" - wyłącz nagranie do chmury;
 • email – (nieobowiązkowy) zmiana email, na jaki będą kierowane nagrania rozmów. Możesz podać do 3-trzech adresów email, rozdzielając przecinkiem.

get /v1/pbx/record/request/

                    Response 1:
{ "status":"success", "link": "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3", "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22" }
                    Response 2:
{ "status":"success", "links":[ "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3", "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3" ], "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22" }

żądanie na pobranie nagrania rozmowy

Parametry:

 • call_id – indywidualny id połączenia, ten id jest podany w nazwie pliku z nagraniem (indywidualny dla każdego nagrania w statystykach);
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach).;
 • lifetime – (nieobowiązkowy) czas ważności linku w sekundach ( min. - 180, maks. - 5184000, domyślnie - 1800).

Uwaga: wystarczy podać jeden z dwóch paramentów (pbx_call_id или call_id), przy podaniu pbx_call_id linków w odpowiedzi na żądanie może być kilka.

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko call_id, tylko jeden link:

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko pbx_call_id, сlinków może być kilka:

Parametry:

 • link – link do pobrania nagrania;
 • lifetime_till – czas ważności linku.

post /v1/pbx/redirection/

                    {
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer"
}
                  

zmiana paramentrów przekierowania na numerze wewnętrzym centrali

Parametry:

Aby włączyć i skonfigurować przekierowanie:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • status – on;
 • type – typ przekierowania voicemail lub phone;
 • destination – numer telefonu lub email, w zależności od wybranej opcji wyżej;
 • condition – warunek przekierowania: always lub noanswer;
 • voicemail_greeting – powiadomienie o przekierowaniu: no, standart, own. Dostępne tylko przy type = voicemail;
 • greeting_file – audio plik w formacie mp3 lub wav do 5 MB. Dostępne przy type = voicemail i voicemail_greeting = own;

Aby wyłączyć przekierowanie:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • status – off;

get /v1/pbx/redirection/

                    {
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
}
                  

otrzymanie paramentrów przekierowania na numerze wewnętrznym

Parametry:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;

Rozpoznawanie mowy

get /v1/speech_recognition/

                    {    
  "status":"success",
  "lang":"en-EN",
  "recognitionStatus":"in progress",
  "otherLangs":["es-ES"],
  "words": [
    {
      "result": [
        {
          "s": 0.02,
          "e": 0.22,
          "w": "word",
        },
        {
          "s": 0.31,
          "e": 0.56,
          "w": "one",
        }
      ],
      "channel": 1
    }
  ],
  "phrases":[
    {
      "result": "word one",
      "channel": 1
    }
  ]
}
                  

uzyskanie wyników rozpoznawania

Parametry:

 • call_id – unikalny id połączenia, ten id jest wskazany w nazwie pliku z nagraniem połączenia (unikalny dla każdego nagrania w statystykach);
 • lang - język rozpoznawania (opcjonalnie);
 • return - zwrócony wynik. Opcje: words - słowa, phrases - zwroty. (opcjonalny. domyślnie phrases);
 • alternatives - czy zwracać alternatywne opcje. Opcje: 0 - nie, 1 - tak. (opcjonalny. domyślnie 0).

gdzie

 • lang – język;
 • recognitionStatus: status rozpoznania. Opcje:
  • in progress - w procesie rozpoznania,
  • error - wystąpił błąd podczas rozpoznawania,
  • recognized - rozpoznano,
  • ready for recognize - nagranie gotowe do rozpoznania,
  • not available for recognize - nagranie nie jest dostępne do rozpoznania
 • result:
  • words - tablica:
   • result - lista słów (tablica):
    • s - czas rozpoczęcia słowa
    • e - czas rozpoczęcia słowa
    • w - słowo
   • channel - numer kanału
  • phrases - tablica:
   • result - fraza
   • channel - numer kanału

put /v1/speech_recognition/

                    {
  "status":"success"
}
                  

rozpoczęcie rozpoznawania

Parametry:

 • call_id – unikalny id połączenia, ten id jest wskazany w nazwie pliku z nagraniem połączenia (unikalny dla każdego nagrania w statystykach);
 • lang - język rozpoznawania (opcjonalnie).

Wirtualne numery

get /v1/direct_numbers/

                    {
  "status":"success",
  "info": [
    {
      "number":"442037691880",
      "status":"on",
      "country":"Great Britain",
      "description":"London",
      "number_name":null,
      "sip":00001,
      "sip_name":null,
      "start_date":"2015-01-01 18:14:44",
      "stop_date":"2016-02-11 18:14:40",
      "monthly_fee":2,
      "currency":USD,
      "channels":2,
      "autorenew":"true",
      "is_on_test":"false",
      "type":"common"
    },
  ...
  ]
}
                  

informacja o numerach wirtualnych użytkownika

Parametry:

W zależności od typu numeru parametry mogą się różnić! Opis parametrów:

 • number – podłączony numer wirtualny użytkownika;
 • status – status numeru;
 • country – kraj (dla common i revenue);
 • description – opis: miasto lub typ (dla common i revenue);
 • number_name – "imię" numeru wirtualnego (ustawione użytkownikiem);
 • sip – SIP, podpięty do numeru;
 • sip_name – "imię" SIP, podpięte do numeru;
 • start_date – data aktywacji numeru użytkownikiem;
 • stop_date – data końca ważności numeru użytkownika;
 • monthly_fee – cena za numer (dla common);
 • currency – waluta podanej ceny (dla common);
 • channels – ilość linii na numerze (dla common);
 • minutes – całkowity czas rozmów przychodzących za obecny miesiąc (dla revenue);
 • autorenew – czy jest włączone automatyczne przedłużanie numeru (dla common, revenue, rufree);
 • is_on_test – czy jest włączony "test" dla numeru;
 • type – typ numeru: common (numer wirtualny), inum (darmowy numer międzynarodowy), rufree (darmowy numer moskiewski), revenue (darmowy numer moskiewski 495).

get /v1/direct_numbers/number/

                    {
  "status": "success",
  "info": {
  "number": "35924913550",
    "status": "on",
    "country": "Bulgaria",
    "description": "Sofia",
    "number_name": "TT",
    "sip": "00004",
    "sip_name": "SIP",
    "start_date": "2016-06-08 14:32:17",
    "stop_date": "2016-06-29 10:52:18",
    "monthly_fee": 2,
    "currency": "USD",
    "channels": "2",
    "autorenew": "true",
    "receive_sms": null,
    "is_on_test": "false"
  }
}
                  

informacje o zakupionym numerze

Parametry:

 • type - może mieć jedną z 3 wartości:
  • 'revenue' - Bezpłatny numer Moskwy 495;
  • 'inum' - Bezpłatny międzynarodowy numer;
  • 'common' - standardowy numer, wszystkie inne;
 • number - numer.

get /v1/direct_numbers/autoprolongation/

                    {
  "status": "success",
  "number": "35924913550",
  "autoprolongation": "on"
}
                  

status automatycznego przedłużenia (NB! inum nie znajduje się na tej liście)

Parametry

 • type - może mieć jedną z 2 wartości:
  • 'revenue' - Bezpłatny numer Moskwy 495;
  • 'common' - standardowy numer, wszystkie inne;
 • number - numer.

put /v1/direct_numbers/autoprolongation/

                    {
  "status": "success",
  "number": "35924913550",
  "autoprolongation": "off"
}
                  

zmień status automatycznego przedłużenia (NB! inum nie znajduje się na tej liście)

Parametry

 • type - może mieć jedną z 2 wartości:
  • 'revenue' - Bezpłatny numer Moskwy 495;
  • 'common' - standardowy numer, wszystkie inne;
 • number - numer.
 • value - nowy status automatycznego przedłużenia, on lub off.

get /v1/direct_numbers/countries/

                    {
  "status": "success",
  "info": [
    {
      "countryCode": "61",
      "countryCodeIso": "AU",
      "name": "Australia"
    },
    ...
  ]
}
                  

lista krajów, w których można zamówić numer

Parametry

 • language - opcjonalnie, jeżeli nie ustawiony to będzie język Panelu klienta;

get /v1/direct_numbers/country/

                    {
  "status": "success",
  "info": [
    {
      "id": "3753",
      "countryCode": "49",
      "areaCode": "800",
      "name": "Номер 800 (Toll-free)",
      "connect_fee": 0,
      "monthly_fee": 15,
      "currency": "USD",
      "restrictions": {
        "upload": [
          "Certificate of registration copy or passport or ID copy (both sides)",
          "Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months) - 
          your current address (city, street, number and postal code). 
          The address must be located in the country of ordered phone number"
        ]
      },
      "receive_sms": "false",
      "is_toll": "true",
      "feature": "Available from all networks"
      "connect_time": "0"
    },
    {
      "id": "3766",
      "countryCode": "49",
      "areaCode": "821",
      "name": "Аугсбург",
      "connect_fee": 3,
      "monthly_fee": 3,
      "currency": "USD",
      "restrictions": {
        "upload": [
          "Passport or ID copy (both sides)"
        ],
        "specify": [
          "You current address (city, street, number and postal code). 
          The address must be located in the region of the city 
          where you ordered the phone number"
        ]
      },
      "receive_sms": "false",
      "is_toll": "false",
      "feature": null,
      "connect_time": "0"
    },
    ...
  ]
}
                  

lista kierunków w kraju, w których można zamówić numer

Parametry

 • language - opcjonalnie, jeżeli nie ustawiony to będzie język Panelu klienta;
 • country - iso kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2).

put /v1/direct_numbers/set_caller_name/

                    {
  "status": "success",
  "number": "74996388980",
  "caller_name": "test"
}
                  

ustawienie caller name

Parametry

 • typ - może mieć jedną z 2 wartości:
  • 'revenue' - Bezpłatny numer Moskwy 495;
  • 'common' - standardowy numer, wszystkie inne;
 • number - numer;
 • caller_name - aby usunąć - po prostu puste pole.

put /v1/direct_numbers/set_sip_id/

                    {
  "status": "success",
  "number": "74996388980",
  "sip_id": "00001"
}
                  

podpięcie numeru z SIP lub włączenie trybu testowego

Parametry

 • type - może mieć jedną z 3 wartości:
  • 'revenue' - Bezpłatny numer Moskwy 495;
  • 'inum' - Bezpłatny międzynarodowy numer;
  • 'common' - standardowy numer, wszystkie inne;
 • number - numer;
 • sip_id - sip login lub adres zewnętrznego serwera;
 • test_mode - opcjonalnie, (on|off) - aby włączyć tryb testowy.

Metody ZCRM

Klienci

get /v1/zcrm/customers

Zwraca listę klientów

Parametry

 • search (opcjonalnie) — ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu na:
  • nazwa klienta
  • numery telefonów klientów
  • opis klienta
  • adres i kod pocztowy
  • strona internetowa
  • adresy e-mail
  • messengery
  • nazwiska pracowników
  • numery telefonów pracowników
  • opisy pracowników
  • adresy e-mail pracowników
  • messengery pracowników
 • filter (opcjonalnie) — filtr klientów. Struktura filtra:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "status": "company", "type": "client", "country": "GB", "city": "London", "label": 12, "employees_count": "50", "responsible": 20 }

gdzie:

 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itd.)
 • city — miejscowość klienta (ciąg)
 • label — tag (identyfikator)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • responsible — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)

Dowolny z parametrów filtra można pominąć, tj. jest opcjonalny.

 • sort (opcjonalnie) — sortowanie klientów. Struktura parametru:

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "attr": "name", "desc": 0 }

gdzie:

 • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
  • name — imię klienta
  • status — status klienta
  • type — typ klienta
 • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
  • 0 — rosnąco
  • 1 — malejąco
  • take (w przypadku paginacji) - ilu klientów zwrócić (domyślnie 20)
  • skip (w przypadku paginacji) — ilu klientów pominąć (domyślnie 0)

Odpowiedź

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "totalCount": 82, "customers": [ { "id": 65, "name": "Good company", "status": "company", "type": "client", "responsible_user_id": 20, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "created_at": "2020-04-28 05:47:47", "created_by": 20, "lead_source": "manual", "lead_created_at": null, "lead_created_by": null, "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 12, "label": "Best clients" } ] } ] }

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba klientów (w tym ciąg wyszukiwania i filtr)
 • customers — tablica klientów (z uwzględnieniem podziału na strony). Każdy element tablicy zawiera następujące parametry:
  • id — identyfikator klienta
  • name — imię klienta
  • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (RU, US itd.)
  • city — miejscowość klienta (ciąg)
  • label — tag (identyfikator)
  • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
   • 50 — mniej niż 50
   • 50_250 — 50 – 250
   • 250_500 — 250 – 500
  • comment — komentarz
  • country - kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
  • city — miasto klienta
  • address — adres klienta
  • zip — kod pocztowy
  • website — witryna klienta
  • created_at — data i godzina utworzenia klienta (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
  • created_by — przez kogo został utworzony (identyfikator użytkownika)
  • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
  • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
  • phones — tablica numerów telefonów klientów. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu
  • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator tagu
   • label — wartość tagu

get /v1/zcrm/customers/<c_id>

Zwraca klienta według jego identyfikatora

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 65, "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "responsible_user_id": 20, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "created_at": "2020-04-28 05:47:47", "created_by": 20, "lead_source": "manual", "lead_created_at": null, "lead_created_by": null, "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 12, "label": "Best clients" } ], "custom_properties": [ { "id": 18, "key": "loyalty", "title": "Loyalty", "value": "high" } ] }

gdzie:

 • id — identyfikator klienta
 • name — imię klienta
 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city — miasto klienta
 • address — adres klienta
 • zip — kod pocztowy
 • website — witryna klienta
 • created_at — data i godzina utworzenia klienta (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
 • created_by — przez kogo został utworzony (identyfikator użytkownika)
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
 • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
 • phones — tablica numerów telefonów klientów. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator tagu
  • label — wartość tagu
 • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każda dodatkowa właściwość zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • title — wyświetlona nazwa dodatkowej właściwości
  • value — wartość dodatkowej właściwości

post /v1/zcrm/customers

Tworzy nowego klienta z określonymi danymi

Parametry

 • customer — dane nowego klienta. Struktura klienta:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "responsible_user_id": 20, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "lead_source": "manual", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 12 }, { "id": 13 } ], "custom_properties": [ { "id": 18, "value": "high" } ] }

gdzie:

 • name — nazwa klienta
 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US и т.д.)
 • city — miejscowość klienta
 • address — adres klienta
 • zip — kod pocztowy
 • website — witryna klienta
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów. Każdy numer musi zawierać następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów klienta. Każdy kontakt musi zawierać następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowa wartość:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodanych do klienta. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
 • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • value — wartość dodatkowej właściwości

Odpowiedź:

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "id": 65 }

gdzie:

 • id — identyfikator utworzonego klienta

put /v1/zcrm/customers/<c_id>

Aktualizuje istniejącego klienta o określonym ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Parametry

 • customer — nowe dane klientów. Struktura klienta:

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "responsible_user_id": 20, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "lead_source": "manual", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 12 }, { "id": 13 } ], "custom_properties": [ { "id": 18, "value": "high" } ] }

gdzie:

 • name — nazwa klienta
 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US и т.д.)
 • city — miejscowość klienta
 • address — adres klienta
 • zip — kod pocztowy
 • website — witryna klienta
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów. Każdy numer musi zawierać następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów klienta. Każdy kontakt musi zawierać następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowa wartość:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodanych do klienta. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
 • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • value — wartość dodatkowej właściwości

delete /v1/zcrm/customers/<c_id>

Usuwa klienta według jego ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Tagi

get /v1/zcrm/customers/labels

Zwraca listę wszystkich tagów i statystyk według nich

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "totalCount": 5, "labels": [ { "id": 12, "label": "Best clients", "count": 14 } ] }

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba tagów w systemie
 • labels — tablica tagów. Każdy tag ma następujące pola:
  • id — identyfikator tagu
  • label — imię tagu
  • count — liczba klientów i leads korzystających z tego tagu

post /v1/zcrm/customers/labels

Tworzy nowy tag

Parametry

 • name — imię nowego tagu

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 13, "label": "Very best clients", "count": 0 }

gdzie:

 • id — identyfikator utworzonego tagu
 • label — nazwa tagu
 • count — liczba klientów i leads korzystających z tego tagu (tutaj zawsze jest to 0)

delete /v1/zcrm/customers/labels/<l_id>

Usuwa tag z systemu według jego ID

Parametry adresu

 • l_id — identyfikator tagu

Dodatkowe właściwości

get /v1/zcrm/customers/custom-properties

Zwraca wszystkie dodatkowe właściwości

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "totalCount": 8, "customProperties": [ { "id": 18, "key": "loyalty", "title": "Loyalty" } ] }

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba dodatkowych właściwości.
 • customProperties — tablica dodatkowych właściwości. Każda dodatkowa właściwość zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • title — wyświetlona nazwa dodatkowej właściwości

Kanał klienta

get /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed

Zwraca wpisy z kanału klienta

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "totalCount": 17, "items": [ { "id": 37825, "type": "note", "content": "Call to the client", "time": "2020-06-08 06:55:02", "user_id": 20, "user_name": "John Beam", "call_id": null, "call_type": null, "call_status": null, "call_phone": null, "call_duration": null, "call_record": null, "call_contact_name": null, "attached_files": [ { "file_id": 576, "original_filename": "document.doc" } ] } ] }

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba wpisów
 • items — tablica wpisów. Każdy wpis zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator wpisu
  • type — typ wpisu. Możliwa wartość:
   • event — wydarzenie
   • note — tekstowa notatka
   • call — połączenie
  • content — treść wpisu. Jeśli typem wpisu jest notatka, ten atrybut zawiera tekstową treść notatki. Jeśli typ wpisu to zdarzenie, ten atrybut zawiera identyfikator zdarzenia, na przykład:
   • CUSTOMER_CREATED — zdarzenie tworzenia klienta
   • LEAD_CREATED — zdarzenie tworzenia potencjalnego klienta
  • time — czas wpisu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  • user_id — identyfikator użytkownika, który utworzył notatkę
  • user_name — nazwa użytkownika, który utworzył notatkę
  • call_id — identyfikator połączenia (jeśli typem wpisu jest połączenie)
  • call_type — typ połączenia. Możliwa wartość:
   • incoming — połączenie przychodzące
   • outgoing — połączenie wychodzące
  • call_status — status połączenia. Prawidłowa wartość
   • answer — udane połączenie
   • noanswer — brak odpowiedzi
   • cancel — anulowano
   • busy — zajęty
   • failed — nie powiodło się
  • call_phone — numer telefonu
  • call_duration — czas trwania w sekundach
  • call_record — czy nagrywanie rozmów jest włączone
  • call_contact_name — imię kontaktu połączenia
  • attached_files — tablica plików dołączonych do notatki (jeśli typ wpisu to notatka). Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
   • file_id — identyfikator pliku
   • original_filename — oryginalna nazwa pliku

post /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed

Dodaje notatkę tekstową do kanału klienta z możliwością dołączania plików

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Parametry

 • content — wartość tekstowa notatki
 • files — tablica załączników

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 37825, "type": "note", "content": "Call to the client", "time": "2020-06-08 06:55:02", "user_id": 20, "user_name": "John Beam", "attached_files": [ { "file_id": 576, "original_filename": "document.doc" } ] }

gdzie:

 • id - identyfikator wpisu
 • type - typ wpisu. W takim przypadku jest to równe:
  • note - notatka tekstowa
 • content - treść tekstu notatki
 • time - czas notatki w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 • user_id - identyfikator użytkownika, który utworzył notatkę
 • user_name - nazwa użytkownika, który utworzył notatkę
 • attached_files - tablica plików dołączonych do notatki (jeśli typ wpisu to notatka). Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • file_id — identyfikator pliku
  • original_filename — oryginalna nazwa pliku

put /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed/<i_id>

Aktualizuje zawartość istniejącej notatki tekstowej według jej ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • i_id — identyfikator notatki tekstowej

Parametry

 • content — nowy tekst notatki

delete /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed/<i_id>

Usuwa notatkę z kanału klienta według jej ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • i_id — identyfikator notatki tekstowej

Pracownicy

get /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees

Zwraca listę pracowników klienta według jego ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "totalCount": 5, "employees": [ { "id": 23, "customer_id": 11, "name": "Steven Knight", "position": "manager", "position_title": "", "comment": "", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "s.knight@example.com" } ] } ] }

gdzie:

 • totalCount — liczba pracowników klienta
 • employees — tablica pracowników klientów. Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator pracownika
  • customer_id — identyfikator klienta, z którym związany jest pracownik
  • name — imię pracownika
  • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
   • ceo — prezes zarządu
   • director — wiceprezes zarządu
   • manager — menadżer
   • sales_manager — kierownik sprzedaży
   • hr — HR
   • support — obsługa klienta
   • custom — dowolne
  • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
  • comment — komentarz
  • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu

get /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees/<e_id>

Zwraca pracownika klienta według jego ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • e_id — identyfikator pracownika

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 23, "customer_id": 11, "name": "Steven Knight", "position": "manager", "position_title": "", "comment": "", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "s.knight@example.com" } ] }

gdzie:

 • id — identyfikator pracownika
 • customer_id — identyfikator klienta, z którym związany jest pracownik
 • name — imię pracownika
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
 • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • comment — komentarz
 • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu

post /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees

Tworzy i zapisuje nowego pracownika dla danego klienta

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Parametry

 • employee — nowe dane pracowników. Struktura pracowników:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "name": "Steven Knight", "position": "manager", "position_title": "", "comment": "", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "s.knight@example.com" } ] }

gdzie:

 • name — imię pracownika
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
 • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • comment — komentarz
 • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu

Odpowiedź

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "id": 23 }

gdzie:

 • id — identyfikator nowego pracownika

put /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees/<e_id>

Aktualizuje istniejącego pracownika o określonym ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • e_id — identyfikator pracownika

Parametry

 • employee — nowe dane pracownika. Struktura:

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "name": "Steven Knight", "position": "manager", "position_title": "", "comment": "", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "john@example.com" } ] }

gdzie:

 • name — imię pracownika
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
 • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • comment — komentarz
 • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu

delete /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees/<e_id>

Usuwa pracownika według jego ID

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • e_id — identyfikator pracownika

Zadania

get /v1/zcrm/events

Zwraca listę zadań

Parametry

 • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
  • tytuł zadania
  • opis zadania
  • komentarze ukończonych zadań
 • filter (opcjonalnie) - filtr zadań. Struktura filtra:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "responsible": 456, "createdBy": 456, "start": "2020-06-03 02:56:00", "end": "2020-06-12 02:56:00", "completed": 1 }

gdzie:

 • responsible — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • createdBy — utworzono (identyfikator użytkownika)
 • start — pokaż zadania rozpoczynające się po określonym czasie (format YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • end — pokaż zadania kończące się przed określonym czasem (format YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • completed — ustaw na 1, aby w tym wyświetlać ukończone zadania
 • sort (opcjonalnie) - zadania sortowania. Struktura parametrów:

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "attr": "start", "desc": 0 }

gdzie:

 • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
  • responsible — odpowiedzialny użytkownik
  • title — tytuł zadania
  • start — czas rozpoczęcia zadania
  • end — czas zakończenia zadania
 • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
  • 0 — rosnąco
  • 1 — malejąco

Odpowiedź

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "totalCount": 4, "events": [ { "id": 40, "type": "task", "title": "Create text for Good Company", "description": "", "start": "2020-05-26 09:00:00", "end": "2020-05-26 12:30:00", "allDay": false, "created_by": 234, "responsible_user": 234, "phone": "", "call_done": 0, "completed": 0, "completed_comment": "", "members": [234, 235], "customers": [ { "id": 3486, "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "lead_source": "manual", "lead_status": "not_processed", "contact_type": "customer" } ] } ] }

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba zadań
 • events — tablica zadań. Każde zadanie zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator zadania
  • type — typ zadania. Możliwa wartość:
   • task — zadanie
   • call — połączenie
  • title — tytuł zadania
  • description — opis zadania (w formacie Quill Delta)
  • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
  • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
  • allDay — zadanie na cały dzień (true lub false) — datę określa się parametrem start
  • created_by — identyfikator użytkownika, który utworzył zadanie
  • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
  • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
  • call_done — wskazuje, czy połączenie zostało wykonane
  • completed — wskazuje, że zadanie jest oznaczone jako ukończone
  • completed_comment — komentarz na ukończone zadanie
  • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
  • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów dołączonych do zadania. Każdy element tablicy zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator klienta / lead
   • name — imię klienta / lead
   • status — status klienta. Możliwa wartość:
    • individual — osoba prywatna
    • company — firma
   • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
    • potential — potencjalny klient
    • client — klient
    • reseller — reseller
    • partner — partner
   • lead_source — źródło lead. Prawidłowe wartości:
    • manual — ręcznie
    • call_incoming — przychodzące połączenie
    • call_outgoing — wychodzące połączenie
    • form — formularz
   • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
    • not_processed — niesortowany
    • in_progress — w przetwarzaniu
    • finished — zakończony
   • contact_type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
    • customer — klient
    • lead — lead

get /v1/zcrm/events/<event_id>

Zwraca zadanie według jego ID

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 40, "type": "task", "title": "Create text for Good Company", "description": "", "start": "2020-05-26 09:00:00", "end": "2020-05-26 12:30:00", "allDay": false, "created_by": 234, "responsible_user": 234, "phone": "", "call_done": 0, "completed": 0, "completed_comment": "", "members": [234, 235], "customers": [ { "id": 3486, "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "lead_source": "manual", "lead_status": "not_processed", "contact_type": "customer" } ] }

gdzie

 • id — identyfikator zadania
 • type — typ zadania. Możliwa wartość:
  • task — zadanie
  • call — połączenie
 • title — tytuł zadania
 • description — opis zadania (w formacie Quill Delta)
 • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • allDay — zadanie na cały dzień (true lub false) — datę określa się parametrem start
 • created_by — identyfikator użytkownika, który utworzył zadanie
 • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
 • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
 • call_done — wskazuje, czy połączenie zostało wykonane
 • completed — wskazuje, że zadanie jest oznaczone jako ukończone
 • completed_comment — komentarz na ukończone zadanie
 • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
 • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów dołączonych do zadania. Każdy element tablicy zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator klienta / lead
  • name — imię klienta / lead
  • status — status klienta. Możliwa wartość:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • lead_source — źródło lead. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
   • not_processed — niesortowany
   • in_progress — w przetwarzaniu
   • finished — zakończony
  • contact_type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
   • customer — klient
   • lead — lead

post /v1/zcrm/events

Tworzy nowe zadanie z określonymi danymi

Parametry

 • event — dane nowego zadania. Struktura:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "type": "task", "title": "Create text for Good Company", "description": "", "start": "2020-05-26 09:00:00", "end": "2020-05-26 12:30:00", "allDay": false, "responsible_user": 234, "phone": "", "members": [234, 235], "customers": [3486, 3487] }

gdzie

 • type — typ zadania. Możliwa wartość:
  • task — zadanie
  • call — połączenie
 • title — tytuł zadania
 • description — opis zadania (w formacie Quill Delta)
 • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • allDay — zadanie na cały dzień (true lub false) — datę określa się parametrem start
 • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
 • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
 • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
 • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów (tylko identyfikatory użytkowników)

Odpowiedź

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "id": 7216 }

gdzie

 • id — identyfikator utworzonego zadania

put /v1/zcrm/events/<event_id>

Aktualizuje istniejące zadanie o określonym identyfikatorze

Parametry

 • event — nowe dane zadania. Struktura:

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "title": "Create text for Good Company", "description": "", "start": "2020-05-26 09:00:00", "end": "2020-05-26 12:30:00", "allDay": false, "created_by": 234, "responsible_user": 234, "phone": "", "members": [234, 235], "customers": [3486, 3487] }

gdzie

 • title — tytuł zadania
 • description — opis zadania (w formacie Quill Delta)
 • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • allDay — zadanie na cały dzień (true lub false) — datę określa się parametrem start
 • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
 • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
 • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
 • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów (tylko identyfikatory użytkowników)

post /v1/zcrm/events/<event_id>/close

Kończy (zamyka) zadanie

Parametry

 • comment (opcjonalnie) - komentarz

delete /v1/zcrm/events/<event_id>

Usuwa zadanie według jej ID

Leads

get /v1/zcrm/leads

Zwraca listę leads

Parametry

 • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
  • imię lead
  • numery telefonów lead
  • opis potencjalnego klienta
  • adres i kod pocztowy
  • strona internetowa
  • adresy e-mail
  • messengery
 • filter (opcjonalnie) - filtr leads. Struktura filtra:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "source": "call_incoming", "responsible": 32, "label": 12, "createdAfter": "2020-06-11 12:24:00", "createdBefore": "2020-06-26 12:24:00" }

gdzie

 • source — źródło lead. Prawidłowe wartości:
  • manual — dodany ręcznie
  • call_incoming — połączenie przychodzące
  • call_outgoing — połączenie wychodzące
  • form — formularz callback
 • responsible — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika). Ten parametr dopuszcza również wartości specjalne:
  • null — zwróci wszystkie leads przypisane do kogoś
  • –1 — zwróci nieprzetworzone leads
  • –2 — zwróci wszystkie leads (zarówno przypisane, jak i niesortowane)
 • label — tag (identyfikator)
 • createdAfter — pokaż tylko utworzone leads po określonym czasie (format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • createdBefore — pokaż tylko leads utworzone przed określonym czasem (format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

Dowolny z parametrów filtra można pominąć, tj. jest opcjonalny.

 • sort (opcjonalnie) - sortowanie leads. Struktura parametrów:

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "attr": "name", "desc": 0 }

gdzie

 • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:

  • name — imię lead
  • lead_source — źródło lead
  • lead_status — status lead
  • responsible_user_id — odpowiedzialny użytkownik
  • lead_created_at — czas utworzenia lead
 • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:

  • 0 — rosnąco
  • 1 — malejąco
 • take (w przypadku paginacji) - ile zwrócić leads (domyślnie 20)

 • skip (w przypadku paginacji) - ile pominąć leads (domyślnie 0)

Odpowiedź

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "totalCount": 100, "uncategorizedCount": 10, "leads": [ { "id": 3486, "name": "Good Company", "responsible_user_id": 234, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "lead_status": "not_processed", "lead_source": "manual", "lead_created_at": "2020-04-28 05:47:47", "lead_created_by": 234, "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 22, "label": "Best clients" } ] } ] }

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba znalezionych leads (w tym ciąg wyszukiwania i filtr)
 • uncategorizedCount —łączna liczba nie analizowanych leads (w tym wyszukiwanie i filtrowanie)
 • leads — tablica potencjalnych klientów (z uwzględnieniem podziału na strony). Każdy element tablicy zawiera następujące parametry:
  • id — identyfikator lead
  • name — imię lead
  • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
  • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
   • 50 — mniej niż 50
   • 50_250 — 50 – 250
   • 250_500 — 250 – 500
  • comment — komentarz
  • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
  • city — miasto klienta
  • address — adres klienta
  • zip — kod pocztowy
  • website — witryna klienta
  • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
   • not_processed — niesortowany
   • in_progress — w przetwarzaniu
   • finished — zakończony
  • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
  • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
  • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu
  • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator tagu
   • label — wartość tagu

get /v1/zcrm/leads/<lead_id>

Zwraca lead według jego ID

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 3486, "name": "Good Company", "responsible_user_id": 234, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "lead_status": "not_processed", "lead_source": "manual", "lead_created_at": "2020-04-28 05:47:47", "lead_created_by": 234, "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 22, "label": "Лучшие клиенты" } ], "custom_properties": [ { "id": 12, "key": "loyalty", "title": "Лояльность", "value": "high" } ] }

gdzie

 • id — identyfikator potencjalnego klienta
 • name — imię lead
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country - kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city - miasto klienta
 • address - adres klienta
 • zip - kod pocztowy
 • website - witryna klienta
 • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
  • not_processed — niesortowany
  • in_progress — w przetwarzaniu
  • finished — zakończony
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
 • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
 • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator tagu
  • label — wartość tagu

post /v1/zcrm/leads

Tworzy nowy lead z określonymi danymi

Parametry

 • convert — konwertować lead w klienta. Prawidłowe wartości:
  • 0 - nie konwertować, utwórz lead
  • 1 - utwórz klienta
  • 2 - niedocelowy (operacja zostanie anulowana - nie zostanie utworzony lead ani klient)
 • lead — dane nowego lead. Struktura lead:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "name": "Good Company", "responsible_user_id": 234, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "lead_source": "manual", "lead_status": "in_progress", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 22 }, { "id": 23 } ], "custom_properties": [ { "id": 12, "value": "high" } ] }

gdzie

 • name — imię lead
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country - kraj lead. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city - miasto lead
 • address - adres lead
 • zip - kod pocztowy
 • website - witryna
 • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
  • not_processed — niesortowany
  • in_progress — w przetwarzaniu
  • finished — zakończony
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodana do potencjalnej szansy. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
  • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
   • id — identyfikator dodatkowej właściwości albo:
   • key — unikalna nazwa dodatkowej właściwości
   • value — wartość dodatkowej właściwości

Odpowiedź

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "id": 123 }

gdzie

 • id — identyfikator utworzonego leadu

put /v1/zcrm/leads/<lead_id>

Aktualizuje istniejący lead o określonym ID

Parametry

 • convert — konwertować lead w klienta. Prawidłowe wartości:
  • 0 - nie konwertuj
  • 1 - utwórz klienta
  • 2 - niedocelowy (usuń lead)
 • lead — dane nowego lead. Struktura lead:

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "name": "Good Company", "responsible_user_id": 234, "employees_count": "50", "comment": "", "country": "GB", "city": "London", "address": "", "zip": "", "website": "", "lead_source": "manual", "lead_status": "in_progress", "phones": [ { "type": "work", "phone": "+44123456789" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "good_company@example.com" } ], "labels": [ { "id": 22 }, { "id": 23 } ], "custom_properties": [ { "id": 12, "value": "high" } ] }

gdzie

 • name — imię lead
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country - kraj lead. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city - miasto lead
 • address - adres lead
 • zip - kod pocztowy
 • website - witryna
 • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
  • not_processed — niesortowany
  • in_progress — w przetwarzaniu
  • finished — zakończony
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodana do potencjalnej szansy. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
  • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
   • id — identyfikator dodatkowej właściwości albo:
   • key — unikalna nazwa dodatkowej właściwości
   • value — wartość dodatkowej właściwości

delete /v1/zcrm/leads/<lead_id>

Usuwa lead według jego ID

Użytkownicy

get /v1/zcrm/users

Zwraca listę użytkowników

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "totalCount": 2, "users": [ { "id": 234, "email": "john@example.com", "name": "John Beam", "group_id": 653, "is_superadmin": 1, "enabled": 1, "created_at": "2020-04-27 01:01:31", "avatar": 2457, "role": "", "status": "", "language": "en", "color": "220", "color_hex": "5678BD", "internal_number": "100", "timezone": "Europe/London", "first_day": 1, "device": "webphone", "phone_widget_location": "right", "phones": [ { "phone": "+44123456789", "type": "work" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "ivanov@example.com" } ] } ] }

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba użytkowników
 • users — tablica użytkowników. Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator użytkownika
  • email — konto e-mail użytkownika
  • name — nazwa użytkownika
  • group_id — identyfikator grupy użytkowników
  • is_superadmin — wskazuje, czy użytkownik jest superadministratorem (1 czy 0)
  • enabled — czy użytkownik jest odblokowany (1 czy 0)
  • created_at — data i godzina utworzenia użytkownika (format YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
  • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
  • role — stanowisko użytkownika
  • status — status użytkownika
  • language — język interfejsu użytkownika. Możliwe opcje:
   • pl — polski
   • de — niemiecki
   • en — angielski
   • es — hiszpański
   • ru — rosyjski
   • ua — ukraiński
  • color — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (tylko wartość odcienia - od 0 do 359)
  • color_hex — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (hex-reprezentacja)
  • internal_number — wewnętrzny numer centrali PBX użytkownika
  • timezone — strefa czasowa użytkownika
  • first_day — określa, który dzień tygodnia jest początkiem tygodnia:
   • 0 — niedziela
   • 1 — poniedziałek
  • device — co używa się do połączeń. Możliwa wartość:
   • webphone — web-telefon
   • softphone — softphone(aplikacja)
  • phone_widget_location — lokalizacja widgetu web telefonu. Możliwa wartość:
   • left — umieść widget telefonu po lewej
   • right — umieść widget telefonu po prawej
  • phones — tablica numerów telefonów użytkowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Możliwa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
  • contacts — tablica kontaktów użytkownika. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu

get /v1/zcrm/users/<user_id>

Zwraca użytkownika według jego ID

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "id": 234, "email": "john@example.com", "name": "John Beam", "group_id": 653, "is_superadmin": 1, "enabled": 1, "created_at": "2020-04-27 01:01:31", "avatar": 2457, "role": "", "status": "", "language": "en", "color": "220", "color_hex": "5678BD", "internal_number": "100", "timezone": "Europe/London", "first_day": 1, "device": "webphone", "phone_widget_location": "right", "phones": [ { "phone": "+44123456789", "type": "work" } ], "contacts": [ { "type": "email_work", "value": "simpson@example.com" } ], "pending_email_change_request": false }

gdzie

 • id — identyfikator użytkownika
 • email — konto e-mail użytkownika
 • name — nazwa użytkownika
 • group_id — identyfikator grupy użytkowników
 • is_superadmin — wskazuje, czy użytkownik jest superadministratorem (1 czy 0)
 • enabled — czy użytkownik jest odblokowany (1 czy 0)
 • created_at — data i godzina utworzenia użytkownika (format YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
 • role — stanowisko użytkownika
 • status — status użytkownika
 • language — język interfejsu użytkownika. Możliwe opcje:
  • pl — polski
  • de — niemiecki
  • en — angielski
  • es — hiszpański
  • ru — rosyjski
  • ua — ukraiński
 • color — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (tylko wartość odcienia - od 0 do 359)
 • color_hex — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (hex-reprezentacja)
 • internal_number — wewnętrzny numer centrali PBX użytkownika
 • timezone — strefa czasowa użytkownika
 • first_day — określa, który dzień tygodnia jest początkiem tygodnia:
  • 0 — niedziela
  • 1 — poniedziałek
 • device — co używa się do połączeń. Możliwa wartość:
  • webphone — web-telefon
  • softphone — softphone(aplikacja)
 • phone_widget_location — lokalizacja widgetu web telefonu. Możliwa wartość:
  • left — umieść widget telefonu po lewej
  • right — umieść widget telefonu po prawej
 • phones — tablica numerów telefonów użytkowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Możliwa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • contacts — tablica kontaktów użytkownika. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • pending_email_change_request — jeśli wysłano prośbę o zmianę konta e-mail, ale prośba nie została jeszcze potwierdzona, parametr ten zostanie ustawiony na true

get /v1/zcrm/users/<user_id>/working-hours

Zwraca godziny pracy użytkownika

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "schedulePeriod": 7, "scheduleWorkingHours": [ { "time_start": "2020-06-15 09:00:00", "time_end": "2020-06-15 18:00:00" } ], "scheduleFixes": [ { "index": 2, "repeat_index": 1, "time_start": "2020-06-24 09:00:00", "time_end": "2020-06-24 13:00:00", "deleted": 0 } ], "customWorkingHours": [ { "time_start": "2020-06-27 11:00:00", "time_end": "2020-06-27 15:00:00" } ] }

gdzie

 • schedulePeriod — częstotliwość harmonogramu, jak to się powtarza. W przypadku normalnego tygodnia pracy jest to 7 dni, w przypadku codziennego harmonogramu - 2 dni itd.
 • scheduleWorkingHours — tablica okresów pracy. Każdy okres roboczy zawiera następujące atrybuty:
  • time_start — początek czasu pracy w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  • time_end — koniec czasu pracy w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 • scheduleFixes — tablica zmian wprowadzonych do okresów pracy zdefiniowanych w parametrze scheduleWorkingHours. Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • index — indeks elementu w harmonogramie Godziny pracy, tj. jaki okres pracy został zmieniony
  • repeat_index — indeks powtórki harmonogramu, w którym zmienia się okres pracy
  • time_start — nowy początek czasu pracy w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  • time_end — nowy koniec czasu pracy w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  • deleted — jeśli jest równe 1, okres pracy jest całkowicie usuwany
 • customWorkingHours — tablica niestandardowych, pojedynczych okresów roboczych. Każdy okres roboczy zawiera następujące atrybuty:
  • time_start — początek czasu pracy w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  • time_end — koniec czasu pracy w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss

get /v1/zcrm/users/groups

Zwraca grupy i prawa użytkownika dla każdej z nich

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź :
{ "totalCount": 4, "groups": [ { "id": 45, "type": "manager", "title": "", "permissions": { "customers_create": true, "customers_edit": true, "customers_delete": true, "customers_import_export": true, "customers_view_all": false, "calendar_other_users_access": false, "calls_other_users_access": false, "leads_view": false, "leads_edit": false, "leads_delete": false, "leads_import_export": false, "team_add": false, "team_edit": false } } ] }

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba grup
 • groups — tablica grup. Każda grupa zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator grupy
  • type — typ grupy. Możliwa wartość:
   • admin — administratorzy
   • manager — menadżery
   • chat_operator — operatorzy
   • trainee — stażyści
   • custom — niestandardowy
  • title — nazwa grupy użytkowników (dla type = custom)
  • permissions — prawa użytkownika do grupy. Administratorzy mają pełny dostęp, więc dla administratorów ten obiekt będzie pusty. Pozostałe grupy zawierają następujące atrybuty (z których każda może być równa „true” lub „false”):
   • customers_create — dozwolone tworzenie klientów
   • customers_edit — dozwolona edycja klientów
   • customers_delete — dozwolone usuwanie klientów
   • customers_import_export — dozwolony import i eksport klientów
   • customers_view_all — dozwolone wyświetlanie wszystkich klientów, w tym tych przypisanych do innych użytkowników
   • calendar_other_users_access — dozwolone zadania przeglądania innych użytkowników
   • calls_other_users_access — dozwolony dostęp do połączeń innych użytkowników
   • leads_view — dozwolone przeglądanie leadów innych użytkowników
   • leads_edit — dozwolona edycja leadów innych użytkowników
   • leads_delete — dozwolone usuwanie potencjalnych klientów innych użytkowników
   • leads_import_export — import i eksport leadów jest dozwolony
   • team_add — dozwolone dodawanie i zapraszanie użytkowników do zespołu
   • team_edit — dozwolona edycja użytkowników

Połączenia

get /v1/zcrm/calls

Zwraca listę połączeń

Parametry

 • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
  • numery telefonów
  • nazwiska kontaktów (klientów, pracowników, leads lub użytkowników)
 • filter (opcjonalnie) - filtr połączeń. Struktura filtra:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "user": 23, "type": "incoming", "status": "answer", "dateFrom": "2020-06-03 14:56:00", "dateTo": "2020-06-26 14:56:00" }

gdzie

 • user — użytkownik (identyfikator)
 • type — typ połączenia. Prawidłowe wartości:
  • incoming — przychodzące połączenie
  • outgoing — wychodzące połączenie
 • status — status połączenia. Prawidłowe wartości:
  • answer — udane połączenie
  • noanswer — brak odpowiedzi
  • cancel — anulowano
  • busy — zajęty
  • failed — nie powiodło się
 • dateFrom — pokazuje tylko połączenia wykonane po określonym czasie (format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • dateTo — pokaż tylko połączenia wykonane przed określonym czasem (format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

Dowolny z parametrów filtra można pominąć, tj. jest opcjonalny.

 • sort (opcjonalnie) - sortuj połączenia. Struktura parametru:

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "attr": "time", "desc": 0 }

gdzie

 • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
  • phone — numer telefonu
  • status — status połączenia
  • duration — czas trwania połączenia
  • time — czas połączenia
 • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
  • 0 — rosnąco
  • 1 — malejąco
 • take (w przypadku paginacji) - ile połączeń zwrócić (domyślnie 20)
 • skip (w przypadku paginacji) - ile połączeń pominąć (domyślnie 0)

Odpowiedź

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "totalCount": 233, "calls": [ { "id": 127, "type": "outgoing", "status": "answer", "phone": "+44123456789", "user_id": 179, "time": "2019-07-31 17:58:40", "duration": 9, "pbx_call_id": "out_807ghh1h7f09fa7a188dbf8a6998b1c9ghg4ij06", "record": 1, "record_url_till": "2020-07-24 20:08:10", "contact_type": "customer", "contact_name": "Good Company", "contact_customer_id": 3486, "contact_employee_id": null, "employee_customer_id": null, "contact_user_id": null, "is_lead": 1, "record_urls": [ { "url": "https ://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/[...]/[...]/[...].mp3" } ] } ] }

gdzie

 • totalCount — łączna liczba połączeń (w tym ciąg wyszukiwania i filtr)
 • calls — tablica połączeń (z uwzględnieniem podziału na strony). Każdy element tablicy zawiera następujące parametry:
  • id - identyfikator połączenia
  • type - typ połączenia. Prawidłowe wartości:
   • incoming — przychodzące połączenie
   • outgoing — wychodzące połączenie
  • status — status połączenia. Prawidłowe wartości:
   • answer — udane połączenie
   • noanswer — brak odpowiedzi
   • cancel — anulowano
   • busy — zajęty
   • failed — nie powiodło się
  • phone - numer telefonu
  • user_id - użytkownik, który zainicjował lub odebrał połączenie
  • time - czas połączenia w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  • duration - czas trwania połączenia w sekundach
  • pbx_call_id - identyfikator połączenia w Zadarma PBX
  • record - czy nagrywanie rozmów jest włączone
  • record_url_till - czas, do którego link do nagrania rozmowy będzie działał
  • contact_type - typ kontaktu. Prawidłowa wartość:
   • customer - klient lub potencjalny klient (patrz parametr is_lead)
   • employee - pracownik klienta
   • user - użytkownik
  • contact_name - nazwa kontaktu
  • contact_customer_id - identyfikator klienta lub potencjalnego klienta (jeśli połączenie jest powiązane z klientem)
  • contact_employee_id - identyfikator pracownika (jeśli połączenie jest powiązane z pracownikiem)
  • employee_customer_id - identyfikator klienta nadrzędnego (jeśli połączenie jest powiązane z pracownikiem)
  • contact_user_id - identyfikator użytkownika (jeśli połączenie jest powiązane z użytkownikiem)
  • is_lead - pokazuje, czy połączenie jest związane z potencjalnym klientem
  • record_urls - tablica nagrań rozmowy (może nie być wyświetlona, bo trzeba specjalnie wywołać). Każdy element tablicy jest obiektem zawierającym pole:
   • URL - link do nagrania rozmowy

Uogólnione kontakty

get /v1/zcrm/contacts

Zwraca listę wszystkich kontaktów (klientów, pracowników, leads, użytkowników) z numerami telefonów

Parametry

 • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
  • nazwiska i numery telefonów klientów, potencjalnych klientów, pracowników i użytkowników
  • Numery wewnętrzne użytkowników PBX
 • take (w przypadku paginacji) - ile kontaktów zwrócić (domyślnie 20)
 • skip (w przypadku paginacji) - ile kontaktów pominąć (domyślnie 0)

Odpowiedź

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "totalCount": 128, "contacts": [ { "contact_type": "customer", }, { "contact_type": "employee", }, { "contact_type": "lead", }, { "contact_type": "user", } ] }

gdzie

 • totalCount — łączna liczba kontaktów (w tym ciąg wyszukiwania)
 • contacts — tablica kontaktów. Każdy kontakt, w zależności od jego typu (klient, pracownik, lead, użytkownik), będzie miał swój własny zestaw atrybutów.

Klient

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "contact_type": "customer", "id": 3486, "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "phone": { "phone": "+44123456789", "type": "work" }, "responsible": { "id": 234, "name": "John Beam", "ext_num": "100" } }

gdzie

 • contact_type — rodzaj kontaktu:
  • customer — klient
 • id — identyfikator klienta
 • name — imię klienta
 • status — status klienta. Możliwa wartość:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Możliwa wartość:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Możliwa wartość:
   • work — sracjonarny
   • personal — prywatny
 • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — nazwa użytkownika
  • ext_num — wewnętrzny numer PBX użytkownika

Pracownik klienta

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "contact_type": "employee", "id": 8, "name": "Michael Simpson", "phone": { "phone": "+44123456789", "type": "work" }, "position": { "position": "manager", "title": "" }, "customer": { "id": 3486, "name": "Good Company" }, "responsible": { "id": 234, "name": "John Beam", "ext_num": "100" } }

gdzie

 • contact_type — rodzaj kontaktu:
  • employee — pracownik
 • id — identyfikator pracownika
 • name — imię pracownika
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Możliwa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • position — stanowisko pracownika. Zawiera następujące pola:
  • position — rodzaj stanowiska. Prawidłowe wartości:
   • ceo — prezes zarządu
   • director — wiceprezes zarządu
   • manager — menadżer
   • sales_manager — kierownik sprzedaży
   • hr — HR
   • support — obsługa klienta
   • custom — dowolne
  • title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • customer — klient, do którego pracownik jest przywiązany. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator klienta
  • name — imię klienta
 • responsible — użytkownik odpowiedzialny za klienta nadrzędnego. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

Lead

Odpowiedź 4

Odpowiedź 4:
{ "contact_type": "lead", "id": 3486, "name": "Good Company", "phone": { "phone": "+44123456789", "type": "work" }, "responsible": { "id": 234, "name": "John Beam", "ext_num": "100" } }

gdzie

 • contact_type — rodzaj kontaktu:
  • lead — lead
 • id — identyfikator lead
 • name — imię lead
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Możliwa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

Użytkownik

Odpowiedź 5

Odpowiedź 5:
{ "contact_type": "user", "id": 234, "name": "John Beam", "avatar": 2457, "role": "", "status": "", "phone": { "phone": "100", "type": "internal" }, "group": { "type": "admin", "title": "" } }

gdzie

 • contact_type — typ kontakta:
  • user — użytkownik
 • id — identyfikator użytkownika
 • name — imię użytkownika
 • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
 • role — rola użytkownika
 • status — status użytkownika
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
   • internal — numer wewnętrzny centrali PBX
 • group — grupa użytkownika
  • type — typ grupy. Zawiera następujące pola:
   • admin — administratorzy
   • manager — menadżery
   • chat_operator — operatorzy
   • trainee — stażyści
   • custom — niestandardowe
  • title — imię użytkowników grupy (dla type = custom)

get /v1/zcrm/contacts/identify

Identyfikuje kontakt (klient, pracownik, lead, użytkownik) według numeru telefonu

Parametry

 • phone — numer telefonu

Odpowiedź

Odpowiedź będzie zależeć od rodzaju znalezionego kontaktu (klient, pracownik, lead, użytkownik).

Klient

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "contact_type": "customer", "id": 3486, "name": "Good Company", "status": "company", "type": "client", "phone": { "phone": "+44123456789", "type": "work" }, "responsible": { "id": 234, "name": "John Beam", "ext_num": "100" } }

gdzie

 • contact_type — rodzaj kontaktu:
  • customer — klient
 • id — identyfikator klienta
 • name — imię klienta
 • status — status klienta. Możliwa wartość:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Możliwa wartość:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

Pracownik klienta

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "contact_type": "employee", "id": 8, "name": "Michael Simpson", "phone": { "phone": "+44123456789", "type": "work" }, "position": { "position": "manager", "title": "" }, "customer": { "id": 3486, "name": "Good Company" }, "responsible": { "id": 234, "name": "John Beam", "ext_num": "100" } }

gdzie

 • contact_type — rodzaj kontaktu:
  • employee — pracownik
 • id — identyfikator pracownika
 • name — imię pracownika
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru . Możliwa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • position — rodzaj stanowiska. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
  • title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • customer — klient, do którego pracownik jest przywiązany. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator klienta
  • name — imię klienta
 • responsible — użytkownik odpowiedzialny za klienta nadrzędnego. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

Lead

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "contact_type": "lead", "id": 3486, "name": "Good Company", "phone": { "phone": "+44123456789", "type": "work" }, "responsible": { "id": 234, "name": "John Beam", "ext_num": "100" } }

gdzie

 • contact_type — rodzaj kontaktu:
  • customer — klient
 • id — identyfikator lead
 • name — imię lead
 • status — status klienta. Możliwa wartość:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Możliwa wartość:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

Użytkownik

Odpowiedź 4

Odpowiedź 4:
{ "contact_type": "user", "id": 234, "name": "John Beam", "avatar": 2457, "role": "", "status": "", "phone": { "phone": "100", "type": "internal" }, "group": { "type": "admin", "title": "" } }

gdzie

 • contact_type — typ kontakta:
  • user — użytkownik
 • id — identyfikator użytkownika
 • name — imię użytkownika
 • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
 • role — rola użytkownika
 • status — status użytkownika
 • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
   • internal — numer wewnętrzny centrali PBX
 • group — grupa użytkownika
  • type — typ grupy. Zawiera następujące pola:
   • admin — administratorzy
   • manager — menadżery
   • chat_operator — operatorzy
   • trainee — stażyści
   • custom — niestandardowe
  • title — imię użytkowników grupy (dla type = custom)

Pliki

get /v1/zcrm/files/<file_id>

Zwraca plik według jego ID

Informacja o połączeniach przychodzących

System Zadarma może wysyłać informację o każdym połączeniu przychodzącym na centralę telefoniczną i kierować połączenia na odpowiedni numer wewnętrzny w zależności od odpowiedzi. Aby to zrobić, należy utworzyć otwarty publicznie dostępny link, jaki będzie otrzymywał POST-żądania z informacjami od systemu Zadarma.

Dostępne metody

NOTIFY_START

czas rozpoczęcia połączenia przychodzącego na centralę

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_START)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Dla żądania NOTIFY_START i NOTIFY_IVR istnieje możliwość na bieżąco zmiany działania scenariuszu dla obecnego połączenia wysyłając w odpowiedzi informację:

Odtwarzać plik:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1:
{ "ivr_play": "ID" }

gdzie,

 • ivr_play – wartość kolumny ID na liście nagranych/przesłanych plików.

Odtwarzaj popularny komunikat:

Odpowiedź 2

Odpowiedź 2:
{ "ivr_saypopular": 1, "language": "en" }

gdzie,

 • ivr_saypopular – numer komunikatu na liście;

Odtwarzaj cyfry:

Odpowiedź 3

Odpowiedź 3:
{ "ivr_saydigits": "12", "language": "en" }

Odtwarzaj cyfry (zgodnie z zasadami liczb zespolonych):

Odpowiedź 4

Odpowiedź 4:
{ "ivr_saynumber": "123", "language": "en" }

gdzie,

 • language może zawierać jedno z parametrów: ru, ua, en, es, pl;

Jeśli zostałe zawarte ivr_saydigits lub ivr_saynumber,przy następnym zdarzeniu NOTIFY_IVR będzie dodany parametr: "ivr_saydigits": "COMPLETE" lub "ivr_saynumber": "COMPLETE"

W każdym z powyższych żądań może wystąpić żądanie wprowadzenia numerów od abonenta:

Odpowiedź 5

Odpowiedź 5:
{ "wait_dtmf": { "timeout": TIMEOUT, "attempts": ATTEMPTS, "maxdigits": MAXDIGITS, "name": NAME, "default": DEFAULT, } }

gdzie,

 • timeout - czas oczekiwania na wybieranie cyfr w sekundach;
 • attempts - ilość prób wybierania cyfr od abonenta;
 • maxdigits - maks. liczba cyfr, wybieranie których oczekiwać;
 • name - nazwa, jaka będzie w odpowiedzi;
 • default - żądanie, jeśli nic nie wybrano. Możliwe warianty:
  • id scenariuszu przekierowania (w formacie 0-1 gdzie 0 numer menu głosowego, 1 numer scenariuszu);
  • menu głosowego 0-main, gdzie 0 - to id menu;
  • numer wewnętrzny centrali (trzycyfrowy numer);
  • hangup - zakończ rozmowę.

W następnym żądaniu NOTIFY_IVR będzie dodatkowy parametr:

Odpowiedź 6

Odpowiedź 6:
{ "wait_dtmf": { "name": NAME, "digits": DIGITS, "default_behaviour": "1" } }

gdzie,

 • name - nazwa, podana w poprzedniej odpowiedzi;
 • digits - cyfry, wybrane abonentem;
 • default_behaviour - podane, jeśli abonent nic nie wybrał i zadziałało domyślne zachowanie;

Przekierowanie połączenia:

Odpowiedź 7

Odpowiedź 7:
{ "redirect": ID, "return_timeout": TIMEOUT (необязательное) }

gdzie,

 • redirect - id scenariuszu przekierowania (w formacie 0-1 gdzie 0 numer menu głosowego, 1 numer scenariuszu); lub menu głosowego 0-main, gdzie 0 - to id menu; lub numer wewnętrzny centrali (trzycyfrowy numer); lub "blacklist" - w tym przypadku połączenie zostanie odrzucone z sygnałem zajętości;
 • return_timeout - Parametr w sekundach. Możliwe warianty:
  • 0, połączenie nie zostanie zwrócone do menu;
  • >= 3 - czas próby łączenia z numerem wewnętrznym, przed zwróceniem na menu;

Zakończ rozmowę:

Odpowiedź 8

Odpowiedź 8:
{ "hangup": 1 }

W każdej odpowiedzi możesz opcjonalnie dodać:

Nazwę lun nazwę przychodzącego numeru:

Odpowiedź 9

Odpowiedź 9:
{ "caller_name": NAME }

gdzie,

 • caller_name - nazwa numeru.

Lista popularnych komunikatów:

 • Witajcie
 • Dzień dobry
 • Przekierowanie
 • Zadzwoń ze strony
 • Witamy
 • Testowa wiadomość
 • Proszę czekać na połączenie
 • Dodzwoniłeś się poza godzinami pracy
 • W tej chwili wszystkie konsultanci są zajęci, proszę czekać
 • Wybierz numer wewnętrzny abonenta
 • Wybierz numer wewnętrzny pracownika
 • Wybierz numer wewnętrzny
 • Proszę czekać
 • Wybierz numer wewnętrzny i zaczekaj na odpowiedź
 • Proszę zostawić wiadomość
 • Proszę zostawić wiadomość po sygnale
 • Prosimy skontaktować się z nami w godzinach pracy
 • Dziękujemy za skontaktowanie się z nami
 • Dziękujemy za rozmowę
 • Spodziewaj się odpowiedzi operatora
 • Proszę czekać, będzie rozmowa
 • Informujemy, że rozmowa będzie nagrywana
 • W tej chwili jesteśmy poza biurem
 • Proszę zostawić kontakt, oddzwonimy do Ciebie
 • W dniu dzisiejszym biuro jest zamknęte

NOTIFY_INTERNAL

czas rozpoczęcia połączenia na wewnętrzny numer centrali

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_INTERNAL)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

NOTIFY_ANSWER

odpowiedź przy połączeniu na numer wewnętrzny lub numer zewnętrzny

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_ANSWER)
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • destination – numer, na który było wykonane połączenie;
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

NOTIFY_END

czas zakończenia połączenia przychodzącego na wewnętrzny numer centrali

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_END)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer;
 • duration – czas trwania w sekundach;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • last_internal – numer wewnętrzny, ostatni uczestnik połączenia (po przekierowaniu lub przechwytywaniu);
 • status_code – kod statusu połączenia Q.931;
 • is_recorded – 1 - nagrywanie połączenia, 0 - bez nagrywania;
 • call_id_with_rec – id połączenia z funkcją nagrywania (polecamy ściągać pliki z nagraniami nie wcześniej jak 40 sekund po zawiadomieniu, bo dla prawidłowego zapisania nagrania potrzebny jest czas).

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

NOTIFY_OUT_START

czas rozpoczęcia połączenia wychodzącego z centrali

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_OUT_START)
 • call_start – czas rozpoczęcia połączenia;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer ustawiony na numerze wewnętrznym lub ustawiony w zasadach wybierania zgodnie z kierunkiem. Jeśli numer nie jest ustawiony, wyświetla się 0;
 • destination – numer na który było wykonane połączenie;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

NOTIFY_OUT_END

czas zakończenia połączenia wychodzącego z centrali

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_OUT_END)
 • call_start – czas rozpoczęcia połączenia;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer ustawiony na numerze wewnętrznym lub ustawiony w zasadach wybierania zgodnie z kierunkiem. Jeśli numer nie jest ustawiony, wyświetla się 0;
 • destination – numer na który było wykonane połączenia;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer;
 • duration – czas trwania w sekundach;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • status_code – kod statusu połączenia Q.931;
 • is_recorded – 1 - nagrywanie połączenia, 0 - bez nagrywania;
 • call_id_with_rec –id połączenia z funkcją nagrywania (polecamy ściągać pliki z nagraniami nie wcześniej jak 40 sekund po zawiadomieniu, bo dla prawidłowego zapisania nagrania potrzebny jest czas).

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

NOTIFY_RECORD

nagranie rozmowy jest gotowe do pobrania

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_RECORD)
 • call_id_with_rec – indywidualny id z nagraniem rozmowy;
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach).

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['pbx_call_id'] . $_POST['call_id_with_rec'], API_SECRET));

NOTIFY_IVR

odpowiedź abonenta na określone żądanie

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_IVR)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadomienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

Odpowiedź

Odpowiedź :
$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Możliwe wysyłane odpowiedzi są odpowiednie do żądań NOTIFY_START

SPEECH_RECOGNITION

wynik rozpoznawania głosu

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (SPEECH_RECOGNITION)
 • lang – język;
 • result:
  • words - tablica:
   • result - lista słów (tablica):
    • s - czas rozpoczęcia słowa
    • e - czas rozpoczęcia słowa
    • w - słowo
   • channel - numer kanału
  • phrases - tablica:
   • result - fraza
   • channel - numer kanału

Ustawić link do powiadomień, a także włączyć/wyłączyć rodzaje powiadomień możesz w zakładce API panelu klienta.

Aby system zaakceptował link, należy na początku skryptu koniecznie dodać kod weryfikacyjny.

Przykład na PHP:

          <?php if (isset($_GET['zd_echo'])) exit($_GET['zd_echo']); ?>
        

W celu zwiększenia bezpieczeństwa proponujemy zezwolić dostęp do Twojego linku tylko z IP 185.45.152.42.

Również, jeśli utworzyłeś klucze dostępu API, w każdym żądaniu na Twój link będzie wysłany dodatkowy nagłówek "Signature", po jakim możesz zweryfikować integralność i autentyczność danych.

Przykładowy skrypt możesz sprawdzić w naszym repozytorium na GitHub.

Inne powiadomienia

Parametr "result" w tych powiadomieniach jest w formacie JSON. Możesz otrzymać go w formacie XML zaznaczając w linku format=xml.

NUMBER_LOOKUP

wynik sprawdzenia numerów

Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

 • event – wydarzenie (NUMBER_LOOKUP)
 • success – status sukcesu sprawdzenia;
 • description – tekstowy opis zakończenia sprawdzenia;
 • result – dane wyniku;
  • number – sprawdzony numer;
  • mcc – kod kraju;
  • mnc – kod operatora;
  • ported – znak przeniesienia numeru do innego operatora;
  • roaming – znak przebywania w roamingu;
  • error – status błędu;
  • errorDescription – tekstowy opis błędu;
  • mccName – nazwa kraju;
  • mncName – nazwa operatora;

Sporządzenie weryfikacji podpisu:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));

CALL_TRACKING

raport połączeń na numery, podłączone do calltracking

Wysyłany co 15 minut, przy otrzymaniu nowych połączeń.

Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

 • event – wydarzenie (CALL_TRACKING)
 • result - tablica
  • tracker - ID tracking (można sprawdzić na stronię kopiowania kodu);
  • start - czas rozpoczęcia rozmowy;
  • duration - czas trwania rozmowy w sek.;
  • caller_id - numer osoby dzwoniącej;
  • caller_did - numer, na jaki dzwonili;
  • country - (opcjonalnie) kraj, do którego było wykonane połączenie;
  • ga_id - (opcjonalnie, jeśli w ustawieniach jest ID Google Analytics) id użytkownika Google Analytics;
  • metrika_id - (opcjonalnie, jeśli w ustawieniach jest ID Yandex.Metrika) id użytkownika Yandex.Metrika;
  • url - adres strony, z której było połączenie;
  • utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content - (opcjonalnie, jeśli określono tagi utm podczas przejścia na stronę) tagi utm, za pomocą których użytkownik odwiedził witrynę po raz ostatni;
  • first_utm - (opcjonalnie, jeśli witryna została odwiedzona po raz pierwszy z tagami utm innymi niż te po raz ostatni) lista tagów utm wskazanych powyżej, kiedy użytkownik po raz pierwszy odwiedził stronę;

Sporządzenie weryfikacji podpisu:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));

SMS

informacja o wiadomościach SMS

Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

 • event – zdarzenie (SMS)
 • result – tablica;
 • caller_id – numer nadawcy;
 • caller_did – numer odbiorcy;
 • text – tekst wiadomości.

Sporządzenie weryfikacji podpisu:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));